Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid ämnet engelska bedrivs omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå samt även forskarutbildning. Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik), som är knuten till den starka forskargruppen ROSE (Research on SubjectSpecific Education).

Den Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo) vid Karlstads universitet är en tvärvetenskaplig plattform för forskare aktiva inom kulturorienterade grenar av humaniora. Gruppen innefattar forskare från engelsk litteratur- och språkvetenskap, litteraturvetenskap, interkultur, kulturstudier, arbetsvetenskap och konst- och bildgestaltning men förblir även öppen för forskare inom andra fält som berör frågor om kultur. Gruppen hålls samman av ett delat intresse för det vi kallar samhällets kulturella arkiv , vilket vill säga att vi fokuserar frågor som berör den historiska och geografiska spridningen och förvaltningen av kulturella uttryck och diskurser. KuFo närmar sig det kulturella arkivet via tre övergripande infallsvinklar: estetik, retorik och praktik. Utan att göra avkall på vare sig disciplinär bredd eller spets har KuFo utvecklats till en produktiv plattform för akademiska studier av kultur vid KaU. För mer information om KuFo se: https://www.kau.se/kufo

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att bedriva forskning inom tillämpad språkvetenskap. Undervisning eller andra uppgifter än forskning kan ingå upp till 20% av heltid.

Vi söker en biträdande lektor som kan bedriva forskning inom två projekt som pågår vid ämnet engelska och den Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo). Bägge projekten handlar om diskursanalys i socialt medierade kontexter. Det ena projektet berör offentliga ursäkters reception i samband med #MeToo-kampanjen. Innehavaren av anställningen ska också inneha rollen som projektledare i detta projekt. Det andra projektet berör begreppen ”ras” och ”rasism” i medierade offentliga samtal.

Arbetsställe är Karlstad. Den anställde förväntas närvara och delta aktivt i institutionens gemensamma arbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller har motsvarande kompetens. Doktorsexamen eller motsvarande kompetens ska ha nåtts högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Då tjänsten har inriktning mot pågående forskningsprojekt inom engelska samt inom den Kulturvetenskapliga forskargruppen inom diskursanalys och tillämpad språkvetenskap är erfarenhet inom dessa områden av stor vikt. Av särskilt stor vikt är beprövad kompetens att bedriva diskursanalytisk forskning, i synnerhet i medierade kontexter. Bredare, djupare och mer aktuell kompetens inom dessa eller närliggande områden ger företräde.

Då både forskning och eventuell undervisning kommer att bedrivas på såväl svenska som engelska är det av särskilt stor vikt att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Av särskilt stor vikt är erfarenhet av att arbeta inom externfinansierade forskningsprojekt samt visad förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering.

Av stor vikt är dokumenterad aktiv medverkan i vetenskapliga konferenser samt publicering i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter med relevans för forskning inom tillämpad språkvetenskap, interaktions- eller diskursstudier.

Av stor vikt är även visad förmåga att samarbeta med andra forskare i flerdisciplinära forskarmiljöer.

Meriterande är visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär samt potential att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Meriterande är även visad undervisningserfarenhet. Du bör ha genomgått eller kort efter anställning genomgå högskolepedagogisk utbildning.

Villkor

Anställningen är tills vidare, dock längst under en tid på fyra år vid heltid.  Tillträde 1 april 2020.

Villkor för befordran till universitetslektor

Anställning som biträdande lektor är en meriterande anställning som leder vidare till en anställning som lektor om behörighetskraven uppfylls. En biträdande lektor som är anställd vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller annat närliggande och för den utlysta profilen relevant område samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

För befordran krävs dessutom att den biträdande lektorn under sin tid som biträdande lektor självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning.

För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap samt till Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD. Ange dnr. REK2019/242.

Ansökan ska bestå av

 • personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till inriktningen av anställningen
 • en tvåsidig forskningsskiss
 • styrkt meritsammanställning, med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning
 • redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • förteckning över sökandes aktiva nationella och internationella nätverk
 • förteckning över sökta och beviljade forskningsmedel samt en beskrivning vilken roll den sökande haft i ansökningarna
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som kan hämtas på följande länk: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar  Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april 2020
Löneform Individuell månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/242
Kontakt
 • Annika Malmsten Saltin, 054-7001391
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-11-28
Sista ansökningsdag 2019-12-08

Tillbaka till lediga jobb