Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Kulturgeografi ingår i Institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet. Kulturgeografi är ett ämne som studerar samspelet mellan människan, samhället och miljön på lokal, regional och global nivå.

Inom kulturgeografi på Karlstads universitet bedrivs olika utbildningsprogram och kurser upp till och med forskarutbildningsnivå. De program som ämnet ansvarar för eller ingår i är: Samhällsplanerarprogrammet, Turismprogrammet, utbildningar inom lärarprogrammen, magister- och mastersprogrammet i regionalt samhällsbyggande samt masterprogram i Geomediastudier.

Det finns på Karlstads universitet en lång och framgångsrik tradition av samverkan med omgivande samhälle inom kulturgeografi, inte minst genom vårt deltagande i de angivna centrumbildningarna.

Forskning inom kulturgeografi har bedrivits på Karlstads universitet under drygt 35 år. Inom ämnet bedrivs forskning kring bland annat frågor om lokal och regional utveckling, platsskapande, mobilitet, turism, fritid, kultur, landskapsfrågor, geografi och media samt natur- och kulturmiljöfrågor. Utöver de av universitetet utsedda starka forskargrupperna Geomedia och Forskargruppen Ämnesdidaktik (där Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) ingår) pågår kulturgeografisk forskning också inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS).

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kan du komma att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Tjänsten har en särskild tonvikt på undervisning på kurser inom turismvetenskap men kan även komma att innebära undervisning inom Kulturgeografi och samhällsplanering. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Tjänsten finansieras delvis av forskningsprojektet ”Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden” vilket innebär att merparten av forskningsarbetet skall göras inom ramen för detta projekt. Tjänsten består av totalt 50 % forskning och kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Det andra behörighetskravet är genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Då merparten av undervisningen sker på svenska och engelska krävs god förmåga att undervisa på dessa språk.

Bedömningsgrunder

Av särskilt stor vikt är att du har undervisnings- och forskningserfarenhet inom turism med inriktning mot samhällsplanering och/eller kommunikation. Vi fäster även särskilt stor vikt vid att du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Vi lägger stor vikt vid att du har undervisningserfarenhet inom klassiska kulturgeografiska ämnestraditioner och metoder. Eftersom arbetsuppgifterna till stor del består av forskningen inom projektet ”Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden”, lägger vi även stor vikt vid kompetens inom frågor som mobilitet, livsstil och social hållbarhet. Det är av särskilt stor vikt att du har goda kunskaper inom kvalitativa metoder, så som kvalitativa djupintervjuer och narrativ analys.

Av vikt är också att du har en bred kunskap inom kulturgeografi och turismvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa på kurser från grundläggande till masternivå.

Det ses också som meriterande om den sökande har:

 • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
 • erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning,
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2019/55

Arbetstid/varaktighet

Anställningen är en visstidsanställning på heltid i 48 månader (4 år) från tillträdesdag. Tillträde enligt överenskommelse. 

Villkor för befordran till anställning som universitetslektor 

En biträdande lektor som är anställd vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid den högskolan, om han eller hon  har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap samt till Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

Sista ansökningsdag: 2019-03-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/55
Kontakt
 • Christer Clerwall, prefekt, 054 - 700 1106
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-02-22
Sista ansökningsdag 2019-03-17

Tillbaka till lediga jobb