Två stycken stipendier à 10 000 kr utdelas till studenter som författat en kandidat-, magister-, masteruppsats eller motsvarande examensarbete om lägst 15 hp vid Karlstads universitet.

Stipendiets syfte är att uppmuntra och belöna studenter som genom sina studier och goda resultat bidragit till Värmlands framtida utveckling.

Vem kan söka?

Utlysningen omfattar studenter som författat en kandidat-, magister-, masteruppsats eller motsvarande examensarbete om lägst 15 hp vid Karlstads universitet. Uppsatsen ska innehållsmässigt ha ett värmlandsperspektiv där länets framtida utveckling står i fokus. Det är möjligt att söka stipendium med uppsats inom så väl naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora eller annat ämnesområde vid Karlstads universitet eller Musikhögskolan Ingesund.

Uppsatsen ska vara seminariebehandlad och godkänd för att kunna komma ifråga för stipendium. Endast uppsatser som godkänts under perioden 2021-2023 är aktuella för stipendium. I det fall uppsatsen har flera författare delas aviserad stipendiesumma mellan dessa.

Ansökan ska innehålla:

  • Namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress (dit beslut ska skickas).
  • Uppsats i pdf-format.
  • Resultatintyg från Ladok där betyg på aktuell uppsats styrks.
  • Motivering från sökande (max en A4 sida) där denne kort lyfter uppsatsens Värmlandsanknytning samt bidrag till Värmlands framtida utveckling.
  • Motivering signerad av handledare eller examinator, se särskild instruktion längre ned.

Stipendiet är öppet att söka endast för nuvarande eller tidigare studenter vid Karlstads universitet. 

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson eric.nilsson@kau.se

En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

  • Uppsatsens Värmlandsanknytning samt bidrag till Värmlands framtida utveckling.
  • Motivering från handledare eller examinator gällande uppsatsens vetenskapliga styrkor

Beslut om vilka som tilldelats stipendier fattas av en stipendiekommitté där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

 

Instruktion till handledare/examinator

Stipendier ur Jubileumsfonden syftar till att uppmuntra och belöna studenter som genom sina studier och goda resultat bidragit till Värmlands framtida utveckling. Totalt 2 st stipendier à 10 000 kr utdelas till studenter som författat en kandidat-, magister-, masteruppsats eller motsvarande examensarbete om lägst 15 hp vid Karlstads universitet.

Som en del i Stipendiekommitténs bedömning av ansökan kommer examinator eller handledares motivering beaktas för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet på arbetet. Motiveringen ska belysa uppsatsens vetenskapliga styrkor och bör omfatta max 250 ord. Motiveringen ska signeras av examinator eller handledare.

Signerad motivering lämnas till den/de sökande som sedan bifogar handlingen till sin ansökan om stipendium.

Termenul de depunere a cererii a expirat.

Inapoi