Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem. Psykologiämnet med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Forskningen som bedrivs i psykologi är inriktad mot ett antal olika områden, såväl med klinisk inriktning som vardagslivets psykologi. För den utlysta doktorandanställningen söker vi en doktorand med fokus på kunskap som kommer den praktiserande psykologen till gagn. Det kan handla om utveckling och test av ny behandling och intervention, om validering av befintliga metoder eller om grundläggande kunskap kring mekanismer och fenomen som kan påverka beteendeförändring och/eller välmående.

Vi söker en doktorand som har drivkraft att utveckla forskning inom det utpekade området. Sökanden skall inkomma med en kortfattad forskningsplan för det tilltänkta forskningsområdet.

Behörighet och urval

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 6 kap). 

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Av betydelse för anställningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som påvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt övriga meriter. Egna forskningserfarenheter samt examen från psykologprogram är meriterande.

Den sökande skall ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska vilket behövs för att klara forskarutbildningen.

Särskilt vikt läggs vid bifogad forskningsplan (max 1000 ord) över det tilltänkta forskningsområdet (förslag på teoretisk ram, syfte och frågeställningar, samt metod).

Anställning

Doktorandanställningen omfattar fyra års studier på heltid (240 högskolepoäng). I anställningen kan det komma att ingå undervisning, forskning eller administration med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Antagning till forskarutbildning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Ansökan

Till ansökan bifogas de dokument som den sökande vill åberopa för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Ange minst två referenser.

Följande handlingar skall bifogas:

 • Meritförteckning med vidimerade kopior som styrker de uppgifter som åberopas.
 • Akademiska betyg/meriter, examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på kandidat-, magister- eller masternivå, samt eventuellt andra arbeten och handlingar som sökanden önskar åberopa.
 • Forskningsplan (max 1000 ord) med förslag på teoretisk ram, syfte och frågeställningar, samt metod.
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att styrka sin förmåga att tillgodo-göra sig utbildning på forskarnivå.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-08-16
Ange dnr. REK 2021/110
Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/110
Kontakt
 • Lars E Olsson, professor och ämnesföreträdare, + 46 54 700 24 98, Lars.E.Olsson@kau.se
 • Fredrik Hjärthag, proprefekt, +46 54 700 22 70, Fredrik.Hjarthag@kau.se
 • Jessica Westman Trischler, studierektor, + 46 54 700 12 37, Jessica.Westman@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-08-16

Wróć do ofert pracy