Ett stipendium på 25 000 kronor utdelas till forskarstuderande för en utlandsvistelse för tvärvetenskapliga studier i Erik Gustaf Geijers anda

Exempel på områden: Geijer var verksam inom olika universitetsdiscipliner, så som bland annat historia, filosofi, vältalighet, poesi och musik.

Stipendiet är öppet att söka endast för studerande på forskarnivå vid Karlstads universitet.

Ansökan ska vara individuell samt avse ett avgränsat projekt.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev
  • CV / Meritförteckning
  • Resultatintyg (från Ladok)
  • Intyg från lärare/handledare vid Karlstads universitet
  • Skiss till projektplan

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson eric.nilsson@kau.se

En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

  • Tidigare studieresultat inom området stipendiet avser
  • Föreslagna projektets genomförbarhet
  • Anknytning till stipendiets syfte

Beslut om vilka som tilldelats stipendier fattas av en stipendiekommitté där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

Søknadsfristen er gått ut.

Tilbake