Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Forskningen inom statsvetenskap kan i dagsläget sägas vila på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet och miljöpolitik samt Europastudier. I tillägg har vi genom nyrekryteringar också forskningsområden som är under uppbyggnad, internationella relationer med fokus på Mellanöstern samt valstudier. Övergripande finns det inom ämnet även ett stort intresse för klassiska statsvetenskapliga forskningsfrågor som rör demokratiteori och politisk teori. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet och vi samarbetar framför allt med Centrum för klimat och säkerhet (CCS) och Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Statsvetenskap är en del av Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap som, förutom statsvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap och samhällskunskap. Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning.

Vi bedriver undervisning på alla nivåer. Inom grundutbildningen erbjuder vi pol kand-programmet och fristående kurser i statsvetenskap, Europakunskap och hälso- och sjukvårdsadministration. Statsvetare medverkar dessutom i bland annat samhällsplanerarprogrammet och lärarprogrammen. Vi erbjuder också masterprogram i statsvetenskap som från och med hösten 2019 går i ett nytt format. På forskarutbildningen ger vi både teori- och metodkurser samt utvecklar nya substanskurser inom de forskningsområden som är centrala vid ämnet.

Vid sidan av forskning och utbildning är samverkan med samhället i övrigt viktig för oss. Ett uttryck för det är att statsvetare ofta medverkar i medierna som kommentatorer och experter.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår sedvanliga arbetsuppgifter för universitetslektor som innefattar tre huvuduppgifter. Den första utgörs av undervisning och handledning vilken kan omfatta grundutbildningsnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Den andra utgörs av deltagande i ämnets utvecklingsarbete av undervisnings- och forskningsverksamhet. Den tredje utgörs av egen forskning där du förväntas vara aktiv i sökandet av forskningsmedel från externa anslagsgivare, följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och publicera i internationella tidskrifter.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens som är av särskild relevans för anställningen, visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

För behörighetskrav i övrigt, se Högskoleförordningen 4 kap 4§ samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning på alla nivåer och erfarenhet av kursutveckling, kurs- och programansvar. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Då stor del av tjänsten ligger i program där undervisningen sker på svenska läggs särskild vikt vid att den sökande behärskar svenska eller annat nordiskt språk i såväl tal som skrift

Stor vikt läggs vid pågående forskning samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som förmåga att ta egna initiativ samt förmåga att skapa goda relationer till medarbetare och studenter.

Av vikt är förmåga att kommunicera med det omgivande samhället.

Egen forskningsmeritering i termer av internationell publicering och förmåga att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel är meriterande. Erfarenhet av administrativa uppdrag är meriterande.

Hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter förväntas.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet statsvetenskap. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för den aktuella verksamheten vid ämnet.

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid lika meriter kan företräde ges till underrepresenterat kön.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde under 2020 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen tillsätts under förutsättning av att erforderliga beslut fattas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammanställning, ange minst två referenspersoner 
 • Intyg på egen, genomförd högskolepedagogisk utbildning 15 hp eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • En redogörelse för din egen pedagogiska grundsyn
 • Redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • Högst tio vetenskapliga publikationer (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • Högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, digitala media för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • Kortfattade idéskisser till två kurser inom vilka din egen särskilda kompetens skulle kunna bidra till utveckling av ämnet statsvetenskap vid Karlstads universitet, en kurs på grundläggande nivå samt en kurs på avancerad nivå.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor" som finns på vår hemsida https://www.kau.se/jobb. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning samt information om vår rekryteringsprocess.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

med angivande av Dnr REK2019/226

Sista ansökningsdag är den 10 december 2019

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/226
Kontakt
 • Arne Qvarfordt-Larsson, prefekt, 054-700 1324
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-11-05
Sista ansökningsdag 2019-12-10

Tilbage til Ledige stillinger