Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Karlstads universitet söker två doktorander i ämnet socialt arbete, med anställning vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett socionomprogram med ca 350 studenter. Vi är drygt 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Vid ämnet finns ett nära samarbete med en forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Välfärd Värmland.

Forskningen i socialt arbete fokuseras kring sociala problem och deras konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt på interventioner och metoder för att förebygga, lindra och lösa sociala problem. Inom ämnesmiljön vid Karlstads universitet studeras utsatthet och marginalisering, civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, arbetslöshetens sociala och hälsomässiga konsekvenser samt arbetsvillkor inom det sociala arbetet. Vidare bedrivs forskning om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som far illa, barns och ungdomars psykiska hälsa samt bedömningar och insatser inom socialtjänsten.

Anställningen

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng. Bestämmelser om utbildningen finns i 7 kap. Högskoleförordningen. Som doktorand i socialt arbete bör du ha förmåga att arbeta självständigt, samt vara beredd att på olika sätt delta i ämnet inre arbete och kunna påta dig t ex administrations- och/eller undervisningsuppgifter. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

Doktoranden förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats och förväntas bidra aktivt i forskningsmiljön, inklusive seminarieverksamheten vid ämnet socialt arbete.

Det är möjligt och även önskvärt att du som doktorand deltar i en av Karlstads universitets forskarskolor för doktorander; Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande eller Forskarskolan Hälsa.

Behörighet

Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Grundläggande behörighet har också den som före den 1 juli 2007 uppfyllt kraven om grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande (äldre bestämmelser).

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 120 högskolepoäng i socialt arbete eller annat närliggande ämne, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Vikt läggs också vid den sökandes forskningsinriktning och ämnets befintliga handledarkapacitet samt vid den sökandes avsikt att närvara och delta i ämnets forskningsmiljö. Antagning sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Ansökan

Ansökan sker via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande handlingar:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc

  • Kopia av examensarbete och andra publikationer

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.

  • Förslag till forskningsplan (4-5 sidor) samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/146
Kontakt
  • Marie Nordfeldt , 054-700 1114
  • Ulla Rantakeisu , 054-700 2505
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-08-26

Tillbaka till lediga jobb