Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid ämnet engelska bedrivs en omfattande utbildning på alla nivåer. Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik), som är knuten till den starka forskargruppen ROSE (Research on Subject-Specific Education).

Anställningen

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets inre arbete samt delta i undervisning och administration. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet och inom Kufo

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet i engelska, litteraturvetenskaplig inr. har den som har minst 30 högskolepoäng i engelska på avancerad nivå, varav 15 poäng skall utgöras av ett självständigt arbete.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Doktorandmiljön i engelska består i dagsläget främst av män, varför vi gärna ser kvinnliga sökanden.

Villkor

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.
Anställningen har tillträde 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan till doktorandanställning i engelska, litteraturvetenskaplig inr. görs senast 2019-04-30 via universitetets rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
  • Kopia av examensarbete och andra publikationer
  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen

  • En kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/64
Kontakt
  • Åke Bergvall, professor, ämnesföreträdare, 054-700 1581
  • Maria Holmgren Troy, professor, 054-700 1418
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb