Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Karlstads universitet söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnesdidaktisk forskning och med anställning vid Institutionen för pedagogiska studier.

Doktoranden kommer att knytas till forskningsprojektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA) (se LISA). LISA-projektet ingår i det nordiska forskningssamarbetet Quality in Nordic Teaching (QUINT), som utgör ett Nordic Centre of Excellence finansierat av NordForsk (se https://www.uv.uio.no/quint/english/. Övergripande handlar LISA-projektet om att ta fram mer kunskap om vilka undervisningsstrategier som bidrar till elevers lärande och hur sådana strategier kan utvecklas i lärares arbete. Studien är storskalig och kombinerar analyser av videodata från klassrum med elevenkäter och mått på elevers kunskapsutveckling över tid. Ett av syftena med studien är att jämföra ämnesundervisning i de nordiska länderna. Doktorandprojektet ska kopplas till detta forskningsintresse och ha en komparativ inriktning baserad på data minst två nordiska länder. Fokusområde är undervisning i svenskämnet, med undervisning i norska, danska, isländska och/eller modersmål i Finland som möjliga jämförelser.

Anställningen

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Sökande som redan har en licentiatexamen inom aktuellt område kan tillgodoräknas två års studier, vilket innebär att anställningen och studierna motsvarar två års heltidsstudier. Som doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnesdidaktik bör du ha förmåga att arbeta självständigt, samt vara beredd att på olika sätt delta i ämnets inre arbete och kunna påta dig t. ex. administrations- och/ eller undervisningsuppgifter. Doktoranden förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats och förväntas bidra aktivt dels i den ämnesdidaktiska forskningsmiljön inom Centrum- för språk- och litteraturdidaktik, dels i forskningscentret QUINT. Som doktorand i QUINT förväntas du samarbeta med övriga doktorander inom centret samt delta i nordiska nätverksträffar, konferenser och forskarutbildningskurser.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas som doktorand i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller att man i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarade kunskaper.

För att antas som doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnesdidaktik ska den sökandes lärarexamen innefatta behörighet att undervisa i svenska i år 4–6, 7–9 eller gymnasiet, alternativt ha motsvarande lärarbehörighet i annat nordiskt språk.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Den sökande bör ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska. Kvalifikationer i annat skandinaviskt språk bedöms även som meriterande. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms den sökandes forskningsplan, både utifrån vetenskaplig kvalitet och utifrån relevans för det forskningssammanhang inom vilken doktoranden planeras ingå, liksom den sökandes uttalade avsikt att delta aktivt i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Det är särskilt meriterande för anställningen att ha erfarenhet av arbete som svensklärare, alternativt motsvarande lärarerfarenhet från annat nordiskt land.

Övrigt

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Vi ser gärna att du tillträder anställningen så snart som möjligt.

Ansökan

Ansökan till doktorandanställning i pedagogiskt arbete görs senast 2019-03-01 via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Vi rekommenderar sökande att inför skrivande av forskningsplan ta del av den information som finns om LISA-projektet (https://www.kau.se/LISA).

 

Ansökan skall innehålla följande handlingar:

  1. Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg och examensbevis etc.
  2. Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina erfarenheter av relevans för tjänsten och sina forskningsintressen.
  3. Förslag till forskningsplan (4–5 sidor).
  4. Kopior av uppsatser, examensarbeten och andra publikationer.
  5. Övriga handlingar som sökande önskar åberopa.
  6. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/12
Kontakt
  • Michael Tengberg, projektledare för LISA-studien, 054-700 1878
  • Ann-Britt Enochsson, ämnesföreträdare, 054-700 1908
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-01-22
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb