Två stipendier på 15 000 kronor vardera utdelas till student inom lärarprogrammen och barn- och ungdomspedagogiska programmen.

Stipendiet ges i första hand som resebidrag till studenter som gör projekt- eller examensarbeten utomlands. Stipendiet är öppet att söka endast för studenter vid Karlstads universitet.

Exempel på syften som kan kvalificera till stipendium:

  • Bidrag till kostnader för utlandsstudier, exempelvis VFU, fördjupnings- eller projektarbete.
  • Bidrag till kostnader för utlandsstudier inom angivet ämnesområde.

Ansökan ska vara individuell samt avse ett avgränsat projekt.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev
  • CV / Meritförteckning
  • Resultatintyg (från Ladok)
  • Intyg från lärare/handledare vid Karlstads universitet
  • Intyg från kontaktperson i mottagarlandet
  • Skiss till projektplan

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 april 2023.

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson, e-post: eric.nilsson@kau.se.

En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

  • Tidigare studieresultat inom området stipendiet avser
  • Föreslagna projektets genomförbarhet

Beslut om vilka som tilldelats stipendier fattas av en stipendiekommitté där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

Ansökningstiden har gått ut.

Tillbaka