Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i informatik, inom området agil digital transformation, vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Vår mission på Handelshögskolan är att utbilda ansvarstagande individer och bedriva forskning som gör betydande skillnad i samhället. Informatikämnet består av cirka 25 personer där de flesta forskar inom olika områden med koppling till digitalisering. Vi driver tre utbildningsprogram på grundnivå, varav ett på distans, och ett program på avancerad nivå.
Läs mer om oss på: https://www.kau.se/informatik

Vår forskarutbildning sker delvis i samarbete med den nationella forskarskolan management och IT (MIT) och inom denna söker vi nu en doktorand som ska bedriva sin forskarutbildning inom kunskapsområdet agil digital transformation. Förslag på forskningsinriktningar är att undersöka hur agila värden och principer kan tillämpas i implementations- och transformationsprocesser på verksamhetsnivå respektive hur arbetet med digitalisering och digital transformation kan ledas och organiseras. Den exakta inriktningen fastställs i samråd mellan doktorand och handledare.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Denna doktorandanställning är medfinansierad av forskarskolan MIT, se https://www.mit.uu.se/. Det ingår därför i arbetsuppgifterna att delta aktivt i MIT-nätverket, vilket bland annat innefattar presentation och opponering av texter under två MIT-konferenser årligen, samt deltagande i doktorandkurser vid andra lärosäten som ingår i forskarskolan MIT.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i informatik har den som har magisterexamen i huvudområdet informatik eller projektledning. Behörig är även den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplanen – där du redogör för ditt tänkta avhandlingsprojekt – språkfärdighet i svenska och engelska samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Vid bedömning av ansökningarna kommer stor vikt tillmätas tidigare erfarenheter inom agil projektledningsmetodik respektive inom design, implementation och ledning av utvecklingsinitiativ för digitalisering och digital transformation. Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, självständighet, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Mer information om forskarutbildning inom informatikämnet: https://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning/forskarutbildningsamnen/
informatik

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap. 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev (max 1000 ord) där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,
 • meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • en kortfattad forskningsplan eller en beskrivning av ditt forskningsintresse inom kunskapsområdet (1000-2000 ord),
 • eventuellt rekommendationsbrev,
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Cecilia Bladh
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-08-20
Ange referensnummer: REK 2023/111
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter
med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/111
Kontakt
 • Marie-Therese Christiansson, prefekt, +46547002027,marie-therese.christiansson@kau.se
 • Monika Magnusson, docent, monika.magnusson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-07-04
Sista ansökningsdag 2023-08-20

Tillbaka till lediga jobb