Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 18 doktorander. Vid ämnet bedrivs huvudsakligen forskning inom ekologi och biologididaktik. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) https://www.kau.se/en/smeer

Forskargruppen Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap. NRRV spelar en central roll i biologins forskning och riktar sig framförallt mot hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet och habitat, akvatisk-terrestra interaktioner, vinterekologi under klimatförändringar, hotade arter, naturvård och socio-ekologisk forskning https://www.kau.se/nrrv. Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot zoologi ingår undervisning och kompetensutvecklingstid. Universitetslektorn förväntas vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av undervisning i främst zoologi inom biologiprogrammet samt till viss del inom ämneslärarprogrammets biologi respektive naturkunskap. Kursmoment på masterprogrammet med inriktning mot ekologi och naturvård kan ingå, liksom handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå. Vi söker en universitetslektor som är en engagerad och god pedagog och som deltar aktivt i ämnets utveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen. Mer information om allmänna behörighetskrav hittar du i Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval av behöriga sökanden kommer särskild vikt att läggas vid

 • omfattande och dokumenterad forskningsskicklighet med specialisering mot zoologi.
 • omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid

 • framgång i att erhålla externa forskningsmedel.
 • förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras insatser.
 • god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på svenska och engelska.

Vid urval av behöriga sökanden kommer vikt att läggas vid

 • erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning och/eller egen lärarexamen.
 • erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
 • förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
 • omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Villkor

Tidsbegränsad anställning under höstterminen 2022 på heltid med tillträde den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden och att din ansökan kan bortgallras.


Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning, om genomförd, alternativ redogörelse för motsvarande kunskaper, om sådana finns.
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • vetenskapliga publikationer, högst 10, samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-06-05

Ange referensnr: REK2022/136

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/136
Kontakt
 • Ann Erlandsson, proprefekt, 054-7002471
 • Larry Greenberg, prefekt, 054-7001543
Facklig företrädare
 • Mats Nilsson, SACO, 054-7002188
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-05-04
Sista ansökningsdag 2022-06-05

Tillbaka till lediga jobb