Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper har cirka 65 medarbetare och erbjuder kurser  inom fyra ingenjörsutbildningar, samt inom lärarutbildningar. Institutionen består av fyra ämnen: Byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem.

Forskning och utbildning i kemiteknik fokuserar i första hand på kemitekniska processer i skogsindustriella sammanhang, samt kemiska mekanismer i olika materials egenskaper och samspel. Forskning bedrivs i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv. På institutionen finns även forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en hållbar bioekonomi, läs mer på www.kau.se/pro2be), där cirka 20 forskare är aktiva. Pro2BE fokuserar på utvecklandet av hållbara lösningar för processteknik och produktapplikationer inom både skogsindustrin och omgivande samhället. Pro2BE bygger på livskraftiga regionala och nationella samarbeten, och de inblandade forskarna både driver och deltar i olika internationella projekt.

Kemiteknikämnet och forskningsmiljön Pro2BE expanderar, och därför utlyser vi nu en doktorandanställning. Forskargruppen är framstående inom process- och materialteknikforskning gällande barriärbehandlingar på fiberförpackningar. Vi undersöker förnybara material och innovativa ytbehandlingstekniker med hjälp av avancerade laboratorieutrustning och diverse modelleringstekniker.

Arbetsuppgifter

Den sökande som blir erbjuden anställningen kommer att ingå i en forskargrupp som fokuserar på kemitekniska aspekter av träfibrer, modifierade cellulosahaltiga material, avvattning och torkning, beräkningsströmningsdynamik (CFD), masstransportmodeller, reologiska karaktäriseringar av komplexa vätskor, samt förnybara förpackningslösningar. Forskningen inbegriper laborativa experiment, samt beräkningar och modeller kring barriärprestanda.

Doktorandens forskning kommer att fokusera på:

 • att genom experiment modifiera ytkemi och egenskaper hos biobaserade ytbehandlingsmaterial, i syfte att påverka både reologisk prestanda och barriärprestanda.
 • att analysera egenskaper hos biobaserade och hållbara komponenter vad gäller diffusion och löslighet, genom att använda molekylära modelleringstekniker för grundläggande interaktioner, samt modeller för beräkningsströmningsdynamik (CFD) för samverkan med omgivande vätskor och gaser.
 • att implementera olika kombinationer av ytbehandlingstekniker för att på ett mer effektivt sätt nå barriärfunktionalitet och växla upp till pilot- eller industriskala, eller att med hjälp av avancerade instrumenteringsanläggningar bekräfta framgångsrika laboratorieresultat. Experimenten utförs både vid Karlstads universitet och i externa lokaler.

Doktoranden kan också komma att bedriva undervisning i ämnets, och i närliggande ämnens, kurser på grundnivå och avancerad nivå. 

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i kemiteknik har den som har:

 • godkänts för minst 120 högskolepoäng i kemiteknik eller i annat för projektet adekvat huvudområde
 • eller som har civilingenjörsexamen eller masterexamen eller motsvarande examen i kemiteknik, eller i annat för projektet adekvat huvudområde.
 • eller har motsvarande kompetens.

Krav på grundutbildning och högskolepoäng som avses i stycket ovan anses vara uppfyllt även av den som vid annan läroanstalt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift är ett krav.  

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Av vikt är även:

 • kunskap om och erfarenhet av laboratorieverksamhet med kemiteknisk utrustning
 • kunskap om och erfarenhet av fysiska och kemiska modeller, såsom beräkningsströmningsdynamik (CFD) och molekyldynamiska modelleringsverktyg
 • goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Vi söker en välorganiserad och flexibel person med god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Som doktorand måste du ha god initiativförmåga och kunna arbeta självständigt.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och varför den sökande är intresserad av anställningen
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • eventuellt rekommendationsbrev.
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress: Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 8 februari 2023

Ange referensnummer: REK 2022/133

Välkommen med din ansökan.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/133
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt , +46722221919
 • Agne Swerin, professor, +46768640031
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-12-28
Sista ansökningsdag 2023-02-08

Tillbaka till lediga jobb