Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser fem platser, varav två med särskilt fokus på elevers psykiska hälsa, inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Pedagogiskt arbete vid Institutionen för Pedagogiska studier.

Doktorandanställningarna ingår i forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare som finansieras av Vetenskapsrådet mellan 2021-2026. Forskarskolan utvecklar kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola, ett fält som har relevans för lärarutbildningarna och för utbildningsvetenskaplig forskning. Forskarskolan tar sig an ett område som ännu inte fått tillräcklig uppmärksamhet i svensk lärarutbildning och forskning och där nationella initiativ och utvärderingar visar ett stort utvecklingsbehov. Dess syfte är att bygga kapacitet i Sverige, vad gäller forskning om inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever. Karlstads universitet (KAU), Mälardalens högskola (MDH) och Stockholms universitet (SU) antar, handleder och utbildar sammanlagt nio doktorander som fördjupar sig i ämnet genom doktoranderna forskningsprojekt och genom tre kurser på forskarnivå som utvecklas inom forskarskolan. Utlysning och antagning sker separat vid KAU, MDH och SU men viss samråd vid antagningsprocessen kan förekomma.

Doktoranderna följer i övrigt läroplanerna för forskarutbildningarna vid de respektive lärosätena. Vid Karlstad universitet antas fem doktorander till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete..

Läs mer om forskarskolan här - https://www.kau.se/en/gifteddp

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Idéer för doktorandprojekt relaterade till pedagogik för särskilt begåvade elever kan exempelvis vara: identifiering, dokumentation, differentiering, psykisk hälsa och uppväxtvillkor, effektutvärdering av insatser. Kontexten för projektet skall vara förskola eller skola.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

Antagningen sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter bland annat i form av studieresultat samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten från tidigare utbildning och som bifogats ansökan. Prövningen sker också genom en bedömning av den sökandes förmodade förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därför ska en forskningsplan bifogas ansökan. Forskningsplanen på ca1000 ord ska redogöra för det tänkta avhandlingsprojektet och hur det anknyter till ovan angivna forskningsinriktning mot särskilt begåvade elever.

Forskningsplanen bedöms både utifrån vetenskaplig kvalitet och utifrån relevans för det område som

skrivs fram. Meriterande för de två doktoranderna med fokus på barns och ungas psykiska hälsa är kurser och erfarenhet inom psykologi, folkhälsovetenskap, beteendevetenskap eller med liknande inriktning.

Arbetet som doktorand i pedagogiskt arbete innebär aktiv medverkan i någon av befintliga forsknings och seminariemiljöer. Du bör därför ha god förmåga att samarbeta i grupp, men bör också kunna arbeta självständigt. Du bör vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3) under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde 3 Januari 2022 eller enligt överenskommelse därefter.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • en kortfattad forskningsplan (ca. 1000 ord)
 • eventuellt rekommendationsbrev.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-10-24 

Ange referensnummer: REK 2021/191.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt Karlstads universitets lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/191
Kontakt
 • Henrietta Huzell, Prefekt, 054-700 13 42
 • Valerie Margrain, Professor, 054-700 24 44
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 17 14
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 14 34
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 14 04
Publicerat 2021-09-17
Sista ansökningsdag 2021-10-24

Tillbaka till lediga jobb