Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vi söker nu en doktorand i ämnet psykologi med avslutning doktorsexamen till ett projekt om etik i forskning med barn som far illa.

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem.
Psykologiämnet med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi. Forskningen som bedrivs i psykologi är inriktad mot ett antal olika områden, såväl med klinisk inriktning som vardagslivets psykologi. Vid fakulteten finns även Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen kommer att knytas till ett pågående forskningsprojekt med finansiering av  Riksbankens Jubileumsfond, (Riksbankens Jubileumsfond). I forskning om utsatthet och övergrepp som involverar barn och unga har etiska aspekter stor betydelse och en avvägning mellan barns rätt att göra sin röst hörd i enlighet med Barnkonventionen och risken för att barn tar skada av att delta i forskningen behöver göras. Bedömningarna kan skilja sig mellan olika länder och organisationer. I Sverige är en etikprövning obligatorisk för denna typ av forskning. Syftet med forskningsprojektet är att tydliggöra de överväganden som ligger till grund för forskares ansökningar och Etikprövningsnämndens beslut och på så sätt bidra till att stärka etisk välgrundad forskning med barn och unga som far illa.

Forskningsprojektet består av tre delar: 1) Forskares etiska överväganden i ansökningar till Etikprövningsnämnden, 2) Rättslig analys av beslut från Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden ur ett juridiskt perspektiv, 3) Empirisk analys av faktorer som påverkar beslutsprocessen. Doktoranden kommer att vara engagerad i delprojekt 1) och 3).

Psykologiska frågeställningar är bland annat relaterade till barns utveckling och till beslutsprocesser. Doktoranden förväntas att delta i forskargruppens arbete med planering, genomförande och analys av data. Projektet pågår under tiden 2021 – 2023. Forskargruppen består av forskare vid universitet i Karlstad, Lund och Dresden (Tyskland).

Doktorandanställningen är också inkluderad i Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, vid Karlstads universitet.

Vi söker en doktorand som har drivkraft att utveckla forskning inom detta område. Sökanden ska inkomma med en kortfattad forskningsplan för det tilltänkta forskningsområdet.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är förväntas doktoranden att ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, 7 kap).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i psykologi har den som antingen

- har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller

- har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller

- inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande

 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35 ). Antagning sker efter individuell prövning.

Av betydelse för antagningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som påvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt övriga meriter. Särskilt vikt fästes vid att den sökande har en Masterutbildning. Särskilt vikt fästes även vid mycket goda kunskaper i svenska och engelska vilket behövs för att klara arbetet i forskningsprojektet.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. 

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev med beskrivning av bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen
 • En meritförteckning (CV)
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
 • Kopia av Masteruppsats
 • Forskningsplan (bakgrund, syfte, forskningsfrågor, metod), max 1 500 ord
 • Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter
 • Eventuellt rekommendationsbrev
 • Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Sista ansökningsdag: 2021-10-31
Ange referensnummer: REK 2021/125
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/125
Kontakt
 • Gisela Priebe, Professor och föreståndare CBU, Gisela.Priebe@kau.se
 • Fredrik Hjärthag, proprefekt, 054 700 2270, Fredrik.Hjarthag@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-09-20
Sista ansökningsdag 2021-10-31

Tillbaka till lediga jobb