Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Bakgrund

Institutionen för pedagogiska studier söker en doktorand i pedagogiskt arbete. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat kunskapsområde som behandlar praktiknära frågor och fenomen som är centrala i pedagogisk verksamhet. Hit hör barns/ungas/elevers lärande och socialisation i och utanför skolan samt lärares arbete och professionella kunskapsbas. Ämnet har en tydlig inriktning på praxisnära forskning med innehåll mot såväl studier av skolors organisation, lärares yrkesliv samt ämnesdidaktiska innehåll i förskola och skola. Via institutionens webbsida kan du läsa mer om våra forskare och vår forskning i pedagogiskt arbete: https://www.kau.se/pedagogiskt-arbete.

Forskarutbildningen i den aktuella tjänsten ska riktas mot yngre barns (0–10 år) lärande och kopplas till den forskning som bedrivs på institutionen.

Anställningen

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Sökande som redan har licentiatexamen inom aktuellt område kan tillgodoräknas två års studier, vilket innebär att anställningen och studierna då motsvarar två års heltidsstudier. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, som till exempel undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år.

Doktoranden förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats. Vidare förväntas doktoranden att bidra till forskarutbildningsmiljön och de forskningsmiljöer som blir aktuella inom pedagogiskt arbete.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen 7 kap 35§).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller som på annat sätt, inom eller utom landet, har förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas som doktorand i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagnings- och bedömningsgrunder

Antagningen sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter bland annat i form av studieresultat samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten från tidigare utbildning och som bifogats ansökan. Prövningen sker också genom en bedömning av den sökandes förmodade förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därför ska en forskningsplan bifogas ansökan. Forskningsplanen på ca fem sidor ska redogöra för det tänkta avhandlingsprojektet och hur det anknyter till ovan angivna forskningsinriktning mot yngre barns (0–10 år) lärande.

Forskningsplanen bedöms både utifrån vetenskaplig kvalitet och utifrån relevans för det område som skrivs fram.

Meriterande är tidigare examen och/eller yrkeserfarenhet med inriktning mot förskola, fritidshem och/eller de tidiga skolåren. Meriterande är även tidigare erfarenhet av forskning inom relevanta områden.

Arbetet som doktorand i pedagogiskt arbete innebär aktiv medverkan i någon av befintliga forsknings- och seminariemiljöer. Du bör därför ha god förmåga att samarbeta i grupp, men bör också kunna arbeta självständigt. Du bör vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning (med vidimerade kopior av betyg, intyg och dylikt)
 • Kopior av åberopade examensarbeten, kandidat-, magister- och/eller masteruppsatser
 • Eventuellt andra vetenskapliga texter, exempelvis vetenskapliga artiklar eller böcker/bokkapitel, som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
 • Ett kortfattat (1000 ord) personligt brev om den sökandes bakgrund, varför sökanden är intresserad av befattningen och hur man ser på egna forskarstudier
 • En text (2000 ord) där den sökande redogör för sin avhandlingsidé och hur den passar in i den ovan angivna forskningsprofilen
 • Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2021/114.

Sista ansökningsdag: 2021-08-15

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Karlstads universitets lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/114
Kontakt
 • Henrietta Huzell, Prefekt, 054-700 13 42
 • Michael Tengberg, ämnesföreträdare, 054-700 18 78
 • Annelie Andersén, Studierektor forskarutbildningen, 054-700 24 89
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 17 14
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 14 34
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 14 04
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb