Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet befinner sig i ett utvecklingsskede. Detta innebär att vi har möjlighet att utlysa en professur för att bygga vidare på vår framgångsrika forskning och undervisning.

Beskrivning

Folkhälsovetenskap tillhör Institutionen för Hälsovetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap. Vid folkhälsovetenskap bedrivs forskning och undervisning framförallt med fokus på barns liv och hälsa. Detta sker inom ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsa och utveckling hos barn, ett samhällsmedicinskt spår som har sitt fokus på utsatta barn och våld i nära relationer samt i ett spår inom medicinsk vetenskap rörande människans fysiologi och sjukdomar.

Vid ämnet finns erkända och välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion innefattande 1 professor, 4 docenter och 7 lektorer tillsammans med i nuläget 7 doktorander. Exempel på forskning inom det miljömedicinska området är SELMA-studien som följer mer än 2000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och framåt i livet med fokus på miljökemikalier, livsstil och barns hälsa och utveckling i vid bemärkelse (www.selmastudien.se). Inom det samhällsmedicinska spåret pågår studier om våld mot barn utifrån nationella kartläggningar, inkluderande elev- och föräldraenkätstudier och om psykisk hälsa bland både yngre och äldre personer, där fokus ligger på livskvalitet och livsfärdigheter. Inom medicinsk vetenskap pågår forskning gällande läkemedelsanvändning, epigenetik och makrofagers roll vid cancer och inflammation. Vår forskning sker i nära samarbete med världsledande institutioner, nationellt och internationellt, där vi bland annat kopplar samman våra epidemiologiska studier med experimentell toxikologi i cell- och djurmodeller och inte minst riskvärdering. Forskningen finansieras av forskningsråd nationellt och inom EU och USA.

Vår utbildning länkas samman med vår forskning på ett naturligt sätt och är av stor vikt för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen både på grundnivå (högskole- och kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt på forskarnivå. Ämnet har exempelvis sedan år 2011 ett masterprogram i Hälsovetenskaper med inriktning Folkhälsovetenskap (VAMAS), och hösten år 2021 startar ett nytt kandidatprogram i Folkhälsovetenskap med benämningen ”Hälsa, miljö och samhälle”. Här finns goda möjligheter att arbeta inom en utbildningsmiljö som tydligt länkas samman med ämnets forskning. Den nya professorns pedagogiska och vetenskapliga skicklighet inom Folkhälsovetenskap är därför av stor vikt för utbildningsmiljön. Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar ämnet vidare för att gemensamt bygga en stark utbildningsmiljö inom hälsoområdet. Läs mer om ämnets utbildningar här: Folkhälsovetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar förutom egen forskning ett övergripande ansvar för utveckling av forskning inom Folkhälsovetenskap, vilket inbegriper initiera, stimulera samt leda forskningsprojekt, och handledning av doktorander. Som professor vid institutionen för Hälsovetenskaper har du en ledarroll och tillsammans med forskarkollegiet är du drivande för en stark forskningsmiljö. 

Förutom att bedriva egen forskning av hög kvalitet och medverka i forskningsprojekt, ingår att arbeta med forskningsanknytning i utbildningen. Anställningen som professor omfattar aktivt engagemang i undervisning och utveckling av universitetets utbildningsuppdrag från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen bedrivs mestadels på både svenska och engelska.

I anställningen ingår administrativa uppgifter. Dessutom kan uppdrag inom institutionen, fakulteten och på övergripande universitetsnivå ingå. I detta ingår att bidra till och stärka samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer. Allt arbete sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av forskning och utbildning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Vi söker nu en professor i folkhälsovetenskap med goda kunskaper för att utveckla ämnets forskning och undervisning. Professuren innebär stora möjligheter att utveckla och bedriva egen forskning inom redan etablerade studier.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i folkhälsovetenskap är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska utöver det vara etablerad som självständig forskare inom forskningsområdet. Den sökande måste ha mycket god pedagogisk erfarenhet och skicklighet samt god administrativ, ledar- och samarbetsförmåga. Detta bör styrkas genom publikationer av god vetenskaplig kvalitet i internationella tidskrifter inom forskningsområdet samt dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. För den här anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande i folkhälsovetenskap eller i närliggande område.
En professor ska ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning


Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning läggs stor vikt på forskningserfarenhet inom området barns liv och hälsa vad gäller forskningens omfattning, aktuell erfarenhet av att samverka med andra forskargrupper, det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete. Dokumenterad skicklighet och erfarenhet inom biostatistik och modellering av epidemiologiska data samt informatik, inom både forskning och pedagogisk verksamhet är meriterande. 

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet är av vikt samt ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Visad god och aktuell förmåga att erhålla medel nationellt och internationellt för forskningsfinansiering är av särskild vikt såväl som erfarenhet från internationella uppdrag och/eller nationella och internationella nätverk. Av stor vikt är också god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid, med start 1:e januari 2022 eller enligt överenskommelse. Ett särskilt stöd finns för etablering av professurens verksamhet under de första tre åren, vilket utformas efter överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande (ändra formulering enligt nya Anställningsordningen)
 • intyg på genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse för språkkunskaper
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i fyra exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-06-20                                      

Ange referensnr: REK2020/200

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:e januari, 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/200
Kontakt
 • Helene Wadensjö, Head of Division, +46 54 700 2537, helene@kau.se
 • Carl-Gustaf Bornehag, Professor , +46 54 700 2540, carl-gustaf.bornehag@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-04
Sista ansökningsdag 2021-06-20

Tillbaka till lediga jobb