Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst söker sammanlagt 10 doktorander inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum - En forskarskola för lärarutbildare (KÄKK). Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildning. Forskningsprojekten ska kretsa kring praktiknära ämnesdidaktisk forskning inom ett av följande ämne/ämnesområde: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik eller språk med planerad start oktober 2020. Denna annons riktar sig specifikt till naturvetenskapernas didaktik.

Beskrivning

Inom ramen för forskarskolan söker vi nu tre till fyra platser med ämnesdidaktisk inriktning mot något av de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi eller naturvetenskap mer generellt. Anställning kan ske på något av de tre lärosätena.

Bakgrund

Behovet av lärare och lärarutbildare som sätter undervisningens praktik och ämneskunskaper i centrum är stort. Inte minst är frågan om hur ämneskunskaper kan omvandlas till relevant undervisning central. KÄKK kommer att ha en praxisnära inriktning. Syftet med detta är att utveckla ämnesdidaktiska teorier i samspel med praktiken. Den forskning som kommer att bedrivas inom doktorandprojekten syftar till att utveckla undervisningen i skolan eller lärarutbildningen och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och erövrande av ny kunskap. Frågor kring urval av undervisningsinnehåll och hur denna ska transformeras för att bli möjligt att lära är frågor som kan studeras.

Forskarskolan

Doktorandplatser erbjuds inom flera olika ämnen/ämnesområden: naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, matematik och språk. Alla doktorander antas på Karlstads universitet men bereds anställning på något av de tre lärosätena. Forskningsprojektet ska bedrivas inom ramen för forskarskolans övergripande program. Forskarskolan hålls samman av fyra gemensamma kurser och gemensam seminarieverksamhet. De gemensamma kurserna kommer bland annat att behandla ämnesdidaktisk teori och metod, perspektiv på arbetsintegrerat lärande och frågor om evidens och vetenskaplig grund. Seminarieverksamheten sker både lokalt, nationellt och internationellt. En internationell seminarieserie erbjuds på distans med ledande internationella forskare inom ämnesdidaktik med hemvist i London, Helsingfors och Karlstad. Mer information om forskarskolans program och upplägg hittas på följande hemsida:

https://www.kau.se/rose/kakk.

Ämnesmiljön

Du antas som doktorand till Karlstads universitet. En eller två tjänster har placering vid Högskolan i Halmstad, en eller två tjänster vid Högskolan Väst och en eller två tjänster vid Karlstads universitet. Karlstads universitet efterfrågar företrädesvis sökanden med inriktning mot biologi, gärna med projekt kopplat mot undervisning om genetik eller hållbar utveckling. Högskolan Väst efterfrågar sökanden företrädesvis med inriktning mot biologi. Högskolan i Halmstad efterfrågar sökanden företrädesvis med generell inriktning mot naturvetenskap. Notera att alla tjänster är sökbara för alla naturvetenskapliga inriktningar (biologi, fysik, kemi och generell naturvetenskap). Sökande rekommenderas att anknyta sina projekt till de ämnesdidaktiska forskningsområden som finns vid de forskningsmiljöer de kommer att ingå i, se beskrivning och länk nedan.

Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet. SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi) didaktik, se:http://www.kau.se/smeer. Samtliga tre till fyra doktorander i forskarskolan med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik kommer ingå i denna forskningsmiljö.

På Högskolan Väst ingår doktoranden dessutom i den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön och forskargruppen i ämnesdidaktik, se: https://www.hv.se/forskning/forskningsmiljoer/barn-och-ungdomsvetenskap/.

På Högskolan i Halmstad ingår doktoranden dessutom i den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön Centrum för lärande kultur och samhälle (CLKS), se: https://www.hh.se/forskning/forskningsmiljoer/centrum-for-larande-kultur-och-samhalle-clks.html. Forskningen fokuserar på professionsutveckling och ämnesdidaktiska transformationer utifrån det teoretiska ramverket Pedagogical Content Knowledge (PCK).

Forskarutbildningens genomförande

Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete, samt deltagande i forskarutbildningens kurser, seminarier och andra aktiviteter.

Villkor

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektiveuniversitet fastställda lönestegen för doktorander.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Om särskilda skäl åberopas skall dessa motiveras i ansökan.

Beroende på den sökandes utbildningsbakgrund kan antagning ske till olika forskautbildningsämnen med olika studieplaner (biologi-, fysik-, och kemi med didaktisk inriktning eller pedagogiskt arbete). I studieplanerna kan det finnas ytterligare krav om särskild behörighet.

Aktuella studieplaner med specifika krav på behörighet finns tillgängliga här: https://www.kau.se/smeer/forskning/forskarutbildning.

Urval och antagning

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Viss vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan.

Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når på länken nedan.

Ansökan skall innehålla följande:

 • Första-, andra- samt tredjehandsalternativ på det/de lärosäte/n du är intresserad av att bli erbjuden anställning (Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad eller Högskolan Väst).
 • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra publikationer (max tre stycken).
 • Personligt brev där du kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen (max två sidor).
 • Förslag till forskningsskiss på maximalt 3 sidor. Forskningsskissen kan skrivas på svenska eller engelska och bör relateras till forskarskolans forskningsprogram, se https://www.kau.se/rose/kakk. Skissen bör innehålla övergripande och preliminär information om det tänkta projektets syfte, teoretiska utgångspunkter samt vilken metod som planeras att användas.
 • Övriga handlingar som du önskar åberopa.
 • Uppgift om två referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev.

Sista ansökningsdag: 2020-03-15

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/34
Kontakt
 • Johan Samuelsson, föreståndare, , johan.samuelsson@kau.se / 054-700 1303
 • Niklas Gericke, vetenskaplig ledare, niklas.gericke@kau.se / 054-700 1516
 • Pernilla Nilsson, rep.för Högskolan i Halmstad, pernilla.nilsson@hh.se / 035-167 552
 • Lena Sjöberg, rep. för Högskolan Väst, lena.sjoberg@hv.se / 0520-223 724
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 1404
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb