Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Forskningen inom statsvetenskap kan i dagsläget sägas vila på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor inklusive studier av artificiell intelligens och demokrati, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet, miljöpolitik, säkerhet och risk, samt Europastudier. I tillägg har vi genom nyrekryteringar också forskningsområden som är under uppbyggnad, internationella relationer med fokus på Mellanöstern samt valstudier. Övergripande finns det inom ämnet även ett stort intresse för klassiska statsvetenskapliga forskningsfrågor som rör demokratiteori och politisk teori.

En doktorand i statsvetenskap

Vi söker nu en doktorand i statsvetenskap som kan utveckla ett självständigt forskningsprojekt som relaterar till någon av de inriktningar som präglar institutionens forskning.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §). Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39§).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i statsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet statsvetenskap om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken, t.ex. genom studier inom relevanta tvärvetenskapliga teman.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp. Vi ser gärna sökande med mastersexamen i statsvetenskap eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämne. Vi värderar egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt högt.

Mer information om forskarutbildning:

https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningar/forskarutbildningsamnen/statsvetenskap

Mer information om ämnet statsvetenskap:

http://www.kau.se/statsvetenskap

Villkor

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
  • Kopia av examensarbeten och andra publikationer
  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
  • Förslag till forskningsplan cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Uppgift om upp till tre referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev (max tre).

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut finns här.

Sista ansökningsdag: 2020-03-16

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/24
Kontakt
  • Malin Rönnblom, professor, E-post: malin.ronnblom@kau.se / Tel. 054-700 10 00
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 1404
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-16

Tillbaka till lediga jobb