Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för Geografi, medier och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i kulturgeografi.

Institutionen har en 40-årig lång forskningstradition i kulturgeografi. Den kulturgeografiska forskningen vid Karlstads universitet tar ett tydligt avstamp i att analysera de mångtydiga samspelen mellan det sociala och rumsliga på olika geografiska skalor med ett kritiskt förhållningssätt. Nyckelforskningsområden inom ämnet innefattar frågor om lokala och regionala utvecklingsprocesser, studier av landskap och turism. I takt med att ämnet och dess forskning utvecklats har, vid sidan av de redan etablerade forskningsområdena, också nya forskningsinriktningar och temaområden vuxit fram. Idag avspeglas detta bland annat i forskning om identitet, kultur, mobilitet/migration, rumsteori, planering och urbanisering.

Ett flertal forskare och doktorander inom ämnet deltar i den flervetenskapliga forskargruppen Geomedia som är en internationell unik miljö där det bedrivs forskning i skärningspunkten mellan kulturgeografi och mediestudier. Geomedia utforskar de komplexa samspelen mellan materiella, upplevda och föreställda rum i en alltmer rör(l)ig och medierad värld.

Kulturgeografer vid Karlstads universitet är även aktiva inom Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, inom vilken Forskarskolan om hållbar samhällsförändring bedrivs. Som doktorand i kulturgeografi erbjuds du möjlighet att delta i forskarskolans verksamhet och stödjande miljö med kurser, skrivarinternat och seminarier. I dagsläget deltar 18 doktorander från sex olika ämnen i forskarskolan.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser om sammanlagt 75 högskolepoäng. Forskarutbildningen finansieras heltid under fyra år effektiv studietid, alternativt fem år med 80 procent forskarutbildning och 20 procent institutionstjänstgöring.


Behörighet och bedömningsgrunder

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, kap 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i kulturgeografi har den som avklarat kurser om minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, till exempel i geografi, samhällsplanering, turism, mobilitetsstudier eller liknande, som kan komma i fråga om specialiseringen är mot kulturgeografi.

God samarbetsförmåga och goda språkkunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är en förutsättning för tjänsten. Därutöver förutsätts att doktorander har hög närvaro och deltar aktivt i det dagliga arbetet i ämnets forsknings- och undervisningsmiljö på institutionen. Stationeringsort är Karlstad.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes formella meriter och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Stor vikt läggs vid forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, och dess relevans för den forskning som bedrivs inom kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Mer information om forskarutbildningen här.

Villkor

Anställningen är en är en tidsbegränsad anställning på heltid med grund i högskoleförordningen. Tillträde i maj 2020 eller enligt överenskommelse. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) inklusive doktorsavhandling, alternativt fem år med 80 procent forskarutbildning och 20 procent institutionstjänstgöring. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.


Varför ska du välja Karlstads universitet?

Utmärkande för den kulturgeografiska forskningen vid Karlstads universitet är att analysera de mångtydiga samspelen mellan det sociala och det rumsliga på olika geografiska skalor ur ett kritiskt förhållningssätt. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet och ett fika i världsklass. Detta i kombination med forskning på toppnivå gör att vi har en helhet som sticker ut ur mängden.

Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringssystem som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

  1. En forskningsplan (3-5 sidor) som redogör för den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och varför vederbörande söker till forskarutbildningen i kulturgeografi vid Karlstads universitet.
  2. Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på behörighet.
  3. Ett exemplar av de självständiga arbeten (uppsatser) som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning i kulturgeografi (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande), samt eventuella artiklar och bokkapitel.
  4. Referenser till två universitetslärare som känner sökandes akademiska prestationer väl.
  5. Övriga handlingar den sökande önskar åberopa, och eventuella referenser från arbetslivet.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut finns här.

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Maj 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/23
Kontakt
  • Mekonnen Tesfahuney, professor, 054-700 1333
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb