Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vi söker nu en doktorand i sociologi med inriktning mot genusforskning.

Beskrivning

Inom sociologiämnet bedrivs undervisning inom sociologi och sociologisk socialpsykologi på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet består av c:a 20 personer och ansvarar för ett samhällsvetenskapligt program, Samhällsanalytikerprogrammet. Sociologin deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår också i flera nationella och internationella samarbeten.

Mycket av nuvarande forskning i sociologiämnet vid Karlstads universitet bedrivs inom tre huvudområden: vardagsliv och personligt liv, kritiska åldersstudier och motståndsstudier. Ofta tillämpas ett intersektionellt perspektiv.

Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF). CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, tillämpad genusforskning, och genus, hälsa och teknologi. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Ämnet sociologi ingår tillsammans med Centrum för genusforskning och genusvetenskap i en flerämnesinstitution med socialt arbete och psykologi.

Anställning

Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets arbete. I anställningen kan det ingå undervisning, forskning och administration med högst 20 % av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet. 

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/documents/32621

Behörighet och urval

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen 7 kap).

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 120 högskolepoäng i sociologi, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild vikt läggs vid kvaliteten hos självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär. Stor vikt läggs på innehåll och utformning av forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt och på dess relevans för inriktningen mot genusforskning. Stor vikt läggs också på sökandens avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Viss vikt läggs vid sökandens sociala förmåga, självständighet och färdigheter i att arbeta både enskilt och i grupp. Den sökande skall ha goda kunskaper i svenska och engelska. 

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Villkor

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om anställningen är 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander. 

Tillträde enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

För att anställningen ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

 • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
 • Kopia av examensarbete och andra publikationer
 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Förslag till forskningsplan omfattande cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
 • Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Ange dnr. REK 2020/20

Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: www.kau.se.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/20
Kontakt
 • Stefan Karlsson, proprefekt, 054 -700 13 27
 • Ulf Mellström, professor, 054 700 20 13
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb