Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem. Psykologiämnet tillsammans med genusvetenskap, socialt arbete och sociologi utgör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Forskningen som bedrivs i psykologi är inriktad mot ett antal olika områden, såväl med klinisk inriktning som vardagslivets psykologi.

För den utlysta doktorandtjänsten är tre av dessa områden utpekade: (i) Sömn i relation till psykisk och fysisk (o)hälsa; (ii) Nya drogtrender i samhället med fokus på motivation, hälsa och behandlingsarbete utifrån vårdgivare och brukarperspektiv; (iii) Relationen mellan vardagsbeslut, upplevelser och emotionellt välbefinnande.

Samtliga tre områden är av lika stort intresse. Vi söker en doktorand som har drivkraft att utveckla forskning inom ett av de tre utvalda områdena. Sökanden skall inkomma med en kortfattad forskningsplan för det tilltänkta forskningsområdet.

Anställning

Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets arbete. I anställningen kan det ingå undervisning, forskning och administration med högst 20 % av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet.

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/documents/32621

Behörighet och urval

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap). 

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudomårdet psykologi eller har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Av betydelse för antagningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som påvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt övriga meriter. Egna forskningserfarenheter samt examen från psykologprogram är meriterande. Den sökande skall ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska vilket behövs för att klara forskarutbildningen. 

Särskilt vikt läggs vid bifogad forskningsplan (max 1000 ord) över det tilltänkta forskningsområdet (förslag på teoretisk ram, syfte och frågeställningar, samt metod).


Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Villkor

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om anställningen är 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander.

Tillträde enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

  • Meritförteckning med vidimerade kopior som styrker de uppgifter som åberopas.
  • Akademiska betyg/meriter, examensbevis.
  • Uppsatser/examensarbeten på kandidat-, magister- eller masternivå samt eventuellt andra handlingar som sökanden önskar åberopa.
  • Forskningsplan (max 1000 ord) med förslag på teoretisk ram, syfte och frågeställningar.
  • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att styrka sin förmåga att tillgodo-göra sig utbildning på forskarnivå.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Ange dnr. REK 2020/19

Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: www.kau.se.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/19
Kontakt
  • Lars E Olsson, professor/ämnesföreträdare, 054-700 24 98, alt. Lars.E.Olsson@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb