Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

I projektet ”Bias and methods of AI technology studying politcial behavior” utlyses nu en doktorandtjänst i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Det övergripande temat för projektet är hur och när olika typer av information, från till exempel politiker, opinionsmätningar och sociala nätverk, påverkar hur individer fattar beslut i olika politiska sammanhang. Projektet kommer att utveckla nya metoder med hjälp av artificiell intelligens för att studera detta. Projektet leds av Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap, i samarbete med Moa Johansson, docent vid Chalmers tekniska högskola. Inom samma projekt kommer även en doktorandtjänst i datavetenskap placerad vid Chalmers att utlysas. 

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande. WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt.

För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

En doktorand i statsvetenskap

Sociala medier och textdata har blivit en allt viktigare del av samhällsutvecklingen, och politiskt beteende påverkas och styrs alltmer utifrån och i detta. Syftet med doktorandprojektet ”How information and institutions affect political behavior: Applying AI technology to the study of political data” är att bidra med nya metodologiska perspektiv i statsvetenskap genom att använda metoder från artificiell intelligens för att analysera olika typer av politisk text, nummer- och bilddata vid olika tidpunkter.  Sammanhang som vi kommer titta närmare på är till exempel opinionsbildning online, beslutsfattande i politiska kommittéer och valkampanjer. Vi kommer studera sambandet mellan olika informationsscenarier, institutioner och ”tendenser” (bias) i politiskt beteende. Utgångspunkten är även experimentell, vi använder småskaliga experiment laboratorium så väl som mer omfattande surveyexperiment i etablerade internetpaneler.

Under det första året finns utrymme för doktoranden att i samråd med handledare utveckla ett ämne för avhandlingen, som knyter an till ett eget intresseområde inom detta tema. Några möjliga inriktningar är följande:

 • Riktad information i samspelet mellan politiker och väljare. Hur påverkar närvaron av och spridningen av olika typer av information, till exempel koalitionssignaler och lokala opinionsmätningar, hur medborgare formar åsikter? Hur påverkar detta när och var idéer, politiker och partier får genomslag? Påverkas individers röstningsbeteende?
 • Bilden av (kompetenta) politiska system och ledare. Dagens politiska kampanjer karaktäriseras alltmer av lokala opinionsbildare, där människor följer en viss ström av information, ofta online. I detta landskap ser det ut som ledare och ledares uttryck får en mer avgörande betydelse. Hur påverkar denna miljö medborgares bild av och uppfattning om politiska system och ledarskap? Spelar det någon roll vilka mätinstrument och begrepp som används när medborgare bedömer och skattar ledare och politiska system?
 • Ekonomiskt risktagande och politisk beteende. Personliga och/eller offentliga tillgångar kan påverka politiskt beslutsfattande på olika sätt. En möjlig konsekvens är i hur hög grad individer vågar ta risker i politiska beslut, till exempel att välja en ny ledare eller att lämna ett parti för ett annat. Hur uppfattar politiska beslutsfattare risker i förhållande till ekonomiska tillgångar? Hur kan ekonomiskt-politiskt risktagande mätas och modelleras genom skalor, experiment och algoritmer?

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39§).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i statsvetenskap har den som avlagt examen i statsvetenskap på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet statsvetenskap om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. De statsvetenskapliga kurserna kan ha utförts i rena ämneskurser eller inom andra utbildningar såsom nationalekonomi eller psykologi. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken, t ex genom studier inom tvärvetenskapliga teman, nationalekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, psykologi, sociologi eller annat jämförbart.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt och dess relevans för projektet och WASP-HS, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp.

Vi ser gärna sökande med mastersexamen i statsvetenskap, med mycket goda kunskaper i och intresse för kvantitativa metoder och intresse för politiskt beteende och experiment. Vi värderar egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt högt, i kombination med en nyfikenhet på att lära sig mer om datavetenskap och engagera sig i samarbete med andra ämnen.

Mer information om forskarutbildning

https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningar/

Mer information om ämnet statsvetenskap

http://www.kau.se/statsvetenskap

Villkor

Tillsättning sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

 • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra publikationer
 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
 • Förslag till forskningsplan cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgift om upp till tre referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev (max tre)Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/256
Kontakt
 • Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap, 054-700 15 47
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-02-18

Tillbaka till lediga jobb