Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Ämnet historia utgör tillsammans med kulturstudier, religion, samhällskunskap och statsvetenskap institutionen för Samhälls- och kulturvetenskap. Historieämnet bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi har också kurser i arkivkunskap och ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildning

Vid Karlstads universitet ser vi historia som en kritisk humanvetenskap och forskningens tyngpunkt ligger på modern och tidigmodern historia. Pågående forskning sker inom områdena politisk historia, kulturhistoria, utbildningshistoria, historiedidaktik samt socialhistoria.

Nu söker vi ytterligare en doktorand till vårt ämne! Vi välkomnar ansökningar oavsett inriktningar, vi ser dock särskilt positivt på ansökningar som är relaterade till ämnets forskningsprofil och som matchar handledarkompetensen vid ämnet. Vi utgår från att du som doktorand blir en del av vår forsknings- och arbetsgemenskap. Du kommer också ges möjlighet till undervisning på grundutbildningen.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39 §).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i historia har den som avlagt examen i historia på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet historia om minst 120 högskolepoäng,varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Särskilt stor vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen,där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan. Stor vikt läggs också vid den sökandes avsikt att närvara i och aktivt delta i utvecklingen av forskningsmiljön. Meriterande är god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga. Vi förutsätter också att den sökande är beredd att presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. Sökande som antas har, efter överenskommelse, möjlighet att medverka i ämnets grundutbildning och lärarutbildningskurser (maximalt upp till 20 % av heltid och med motsvarande förlängning av anställningen).

Karlstads universitet välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser mångfald och jämställdhet som en tillgång och styrka. Referenstagning och intervjuförfarande ingår.

Mer information om forskarutbildning

Forskarutbildning

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

  • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

  • Kopia av examensarbeten och andra publikationer

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen

  • Förslag till forskningsplan minst 5, maximalt 7 sidor. Forskningsplan som skrivs på svenska skall därutöver inkludera en engelsk sammanfattning om ca 500 ord)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

  • Uppgift om referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/203
Kontakt
  • Johan Samuelsson, studierektor, 054-700 1303
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-10-07
Sista ansökningsdag 2019-11-01

Tillbaka till lediga jobb