Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Miljö- och energisystem vid Institutionen för Ingenjörs- och kemivetenskaper. Institutionen är värd för forskningsgruppen Pro2BE (Processes and Products for a circular BioEconomy) som är inriktad på omställning av den nuvarande ekonomitekniska kulturen baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en bioekonomisk kultur baserad på cirkulära flöden och förnybara resurser. Pro2BE:s forskningsmiljö befinner sig för närvarande i en expansionsfas och vi söker därför en doktorand. Läs mer om Pro2BE på https://www.kau.se/pro2be. Doktoranden kommer mer specifikt att arbeta inom forskningsområdet Water-Energy Nexus som arbetar med ett systemanalysperspektiv för att ur restströmmar skapa värdefulla resurser som biogas, bioolja, biokol, bioplast och biovätgas. Läs mer om Water-Energy Nexus på https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/water-energy-nexus.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka möjligheten att recirkulera restprodukter från massa- och pappersframställning på ett hållbart sätt tillbaka till skogen, genom att förädla dem till en näringspellets baserad på berikad biokol. Målet med projektet är att minska mängden avfall, åtgärda skogens pågående markförsurning, få en större andel plant att överleva, förbättra skogstillväxten och skogsmarkens kapacitet att binda kol. 

Projektet kommer att involvera produktion i laboratorieskala av biokolsbaserade pellets med olika sammansättning, biokemisk och teknisk-ekonomisk analys av dessa markförbättringspellets och realistiska tillväxtförsök där produkterna utprovas på barrträd. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med skogsindustrin. Närvaro på arbetsplatsen krävs.

Projektet ansluter till ett annat forskningsområde där bioslam från skogsindustriella reningsverk upparbetas till biopolymerer, som i sin tur kan upparbetas till biologiskt nedbrytbar plast. Vissa biokolsprocesser producerar en restström som kan förädlas till lämpligt substrat för polymerproducerande mikroorganismer. Denna aspekt kommer sannolikt också att utforskas.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Miljö- och energisystem har den som har kunskaper motsvarande examen på avancerad nivå inom ämnesområdet. De examina som avses i den inledande meningen är i detta fall en master eller civilingenjörsexamen inom miljö- och energisystem, miljöteknik, industriell ekologi, eller annat liknande område som är relevant för projektet. Den som ej uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret men som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, kan förklaras behörig.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Vid urvalet beaktas särskilt: studie- och arbetsresultat som visar kreativitet, mognad, förmåga till självständig bedömning och kritisk analys; speciella kunskaper och erfarenheter, t ex kvalificerande yrkes- och utredningserfarenheter, av betydelse för sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urval beaktas även sökandes dokumenterade ämneskunskap med relevans för forskarutbildningens inriktning. Det slutliga urvalet baseras på en sammantagen bedömning av relevansen för projektet av de sökandes akademiska meriter, arbetslivserfarenhet av relevans för doktorandstudier, och personliga egenskaper som t ex framkommer i intervjuer.

Särskild vikt läggs vid väldokumenterad erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete inom områden som är relevanta för projektet: produktionssystem för biokol, pelleteringsprocessen, tillväxtstudier på träd, livscykelanalys, biokemisk analys, teknisk-ekonomisk analys, material- och energiflödesmodellering. Stor vikt läggs vid den sökandes akademiska meriter relaterade till de områden som beskrivs under "Arbetsuppgifter". Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs. Vikt läggs även vid framgångsrikt samarbete med partners utanför akademin. Som personliga egenskaper söker vi god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, analytiskt tänkande och kreativitet samt ett positivt förhållningssätt.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- styrkta språkkunskaper i engelska, 
- eventuellt rekommendationsbrev.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap
Åsa Ivansson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 10 december 2019

Ange referensnummer: REK 2019/166.

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.



Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/166
Kontakt
  • Karin Granström, docent, karin.granstrom@kau.se, 054-700 12 65
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-11-19
Sista ansökningsdag 2019-12-10

Tillbaka till lediga jobb