Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Miljö- och energisystem vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Du kommer att tillhöra en forskargrupp som forskar kring hur förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling. Fokus ligger på hur svinnet av livsmedel ska kunna minskas i handeln och hos konsument, men även hur utformningen av förpackningen kan bidra till en effektiv återvinning. Eftersom livsmedelskedjan svarar för cirka en tredjedel av den globala klimatpåverkan och har stor påverkan på en rad andra miljöområden får ett minskat livsmedelssvinn stor påverkan på flera mål i Agenda 2030. Forskargruppen arbetar med miljösystemanalys och olika metoder för att analysera hur förpackningars utformning påverkar konsumenters beteende. Gruppen leder ett nätverk med forskare från Europa, USA och Australien vilket ger goda möjligheter till internationellt samarbete. Läs gärna mer på: https://www.kau.se/forpackningar-hallbar-utveckling.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka hur olika förpackningsegenskaper bidrar till minskad miljöpåverkan. Det kan vara hur förpackningar ska utformas för att konsumenter ska sortera, hur de ska kunna materialåtervinnas, och hur förpackningsegenskaper påverkar svinn av livsmedel med fokus på hur förpackningen interagerar med människors beteende. Det finns stora möjligheter att i samråd med handledarna välja forskningsfrågor utifrån eget intresse och kompetens. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö med forskare inom ekonomi, beteendevetenskaper, teknik och naturvetenskap. Din arbetsplats är på Karlstads universitet men det finns möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter på distans, efter samråd med handledarna.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Miljö- och energisystem har den som har kunskaper motsvarande examen på avancerad nivå inom ämnesområdet. Behörighetskravet för denna tjänst är en master- eller civilingenjörsexamen inom miljö- och energisystem, miljöteknik, industriell ekologi, eller annat liknande område som är relevant för projektet. Den som ej uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret men som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, kan förklaras behörig.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras i första hand på kunskaper och erfarenheter av miljösystemanalys, till exempel livscykelanalys. Erfarenhet av förpacknings- och livsmedelsbranschen är meriterande, liksom kunskaper inom design- och beteendevetenskaper.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs. Som personliga egenskaper söker vi god samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, analytiskt tänkande och kreativitet samt ett positivt förhållningssätt. Det slutliga urvalet baseras på en sammantagen bedömning av relevansen för projektet av de sökandes akademiska meriter, arbetslivserfarenhet av relevans för doktorandstudier, och personliga egenskaper som t ex framkommer i intervjuer.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- styrkta språkkunskaper i engelska,
- eventuellt rekommendationsbrev.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap
Åsa Ivansson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 6 januari 2020

Ange referensnummer: REK 2019/165.

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/165
Kontakt
  • HelénWilliams, docent, helen.williams@kau.se,, 054-700 18 50
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-11-19
Sista ansökningsdag 2020-01-06

Tillbaka till lediga jobb