Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet har omkring 50 anställda och erbjuder kurser som ingår i fyra ingenjörsprogram liksom i lärarprogrammen. Institutionen består av fyra ämnen: byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem.  Forskning och undervisning i kemiteknik rör huvudsakligen kemitekniska processer i skogsindustriell tillämpning och kemiska mekanismer för materialens interaktion och egenskaper.   Forskningen bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala samarbetspartners i akademin och industrin.  

Vid institutionen finns forskargruppen Pro2BE (Processer och produkter för en hållbar bioekonomi; https://www.kau.se/pro2be), som består av ca 20 forskare. Pro2BE ägnar sig åt att söka hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar i skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BE:s forskning vilar på stabila regionala och nationella samarbeten där forskare leder och deltar i olika internationella projekt.

Ämnet kemiteknik och forskargruppen Pro2BE befinner sig i ett expansivt skede och vi söker därför en doktorand med placering vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Forskargruppen har en framträdande position på forskningsområdet process- och materialteknik när det gäller forskning om barriärskikt i fiberbaserade förpackningar. Vi studerar förnybara material och nya ytbehandlingsmetoder med hjälp av avancerad experimentell utrustning och olika modelleringstekniker.

Arbetsuppgifter
Doktoranden blir medlem av en grupp som forskar om masstransport, reologisk karaktärisering av komplexa vätskor, och livscykelanalys av förnybara förpackningslösningar. Studierna innebär experimentellt arbete och modellering av bestrykningsprocessen.  

Doktoranden kommer främst att arbeta med

 • att experimentellt modifiera nanocellulosans ytkemi/egenskaper för att påverka både den reologiska effekten (som ett underlag för gruppens CFD (computational fluid dynamics)-studier) och barriärförmågan.
 • att utföra reologiska bestämningar, delta i CFD-modelleringsarbete, och laborativt framställa bestrykningsarbete med åtföljande barriär- och ytbestämning.
 • att utföra livscykelbedömningar vad gäller den detaljerade och kompletta livscykeln för sådana förpackningsmaterial, men med särskilt fokus på materialen och bestrykningsprocessen.

Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgift är den egna forskarutbildningen. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
Den sökande måste uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav för antagning till forskarnivå (Högskoleförordningen, kap.7 §35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, 6 kap.).

Förutom den grundläggande behörigheten skall även en särskild behörighet vara uppfylld och den kräver att den är behörig som har: 

 • godkänts för minst 120 högskolepoäng i kemiteknik eller i annat för projektet adekvat huvudområde
 • eller som har civilingenjörsexamen eller masterexamen eller motsvarande examen i kemiteknik, eller i annat för projektet adekvat huvudområde.
 • eller har motsvarande kompetens.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen Högskoleförordningen, kap. 7, §35). Antagning sker efter individuell prövning.

Det slutliga urvalet baseras på en sammantagen bedömning av relevansen för projektet av de sökandes tidigare studier, studieresultat och kvaliteten på deras forskning eller undersökande projekt. Ämnets möjlighet att bistå med handledare beaktas också. Arbetserfarenhet av relevans för doktorandstudier, språkkunskaper, planerad närvaro på arbetsplatsen och andra personliga egenskaper som t ex framkommer i intervjuer är alla betydelsefulla i urvalsprocessen.

Särskild vikt läggs vid:

 • Kunskap och erfarenhet av experimentellt arbete med kemiteknisk utrustning;
 • Kunskap och erfarenhet av mjukvaror för CDF (Computationalfluiddynamicstoolst ex  AnsysFluent,OpenFOAM eller liknande) livscykelbedömning & LCA modellering.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap.5 §33). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstad universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att en sökandes kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef, eller motsvarande.

Ansökan skall innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • eventuellt rekommendationsbrev

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan skickas elektroniskt skickas till: Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Att.: Åsa Ivansson, 651 88 Karlstad (ange ref. nr REK 2019/164).

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2019
Ange referensnummer: REK 2019/164
Välkommen med din ansökan!

Kontakter
Dr. Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054-700 11 94, 072-222 19 19, gunilla. carlsson-kvarnlof@kau.se

Dr. Raza Naqvi, docent (Kemiteknik), 054-700 23 19, raza.naqvi@kau.se

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-11-01
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/164
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, 054-700 11 94,, 072-222 19 19
 • Raza Naqvi, 054-700 23 19,, raza.naqvi@kau.se
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-09-19
Sista ansökningsdag 2019-10-31

Tillbaka till lediga jobb