Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – företagsekonomi är ett av dem. Doktorandtjänsten kommer knytas till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 60-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

Det föreslagna doktorandprojektet ligger inom området digitala tjänsteinnovationer. Gränserna mellan produkt- och tjänsteinnovation har delvis suddats ut eftersom fokus istället ligger på tjänsters och produkters värdeskapande vid användning. Tjänsteinnovationer har härmed även kommit att innefatta innovationer av t.ex. affärsmodeller, processer och upplevelser. I föreliggande doktorandprojekt avser vi fokusera på att utveckla kunskaper om hur digitala innovationer i komplexa tjänstesystem kan och bör organiseras och hur affärslogik och affärsmodeller kan utvecklas och omformas med syfte att stimulera ett offensivt innovationstänkande. I projektet kommer vi att använda oss av etablerade forskningsmetoder såsom kvalitativa intervjuer, dokumentstudier och liknande metoder, men även kvantitativa analysverktyg såsom enkäter kommer att användas.

Utbildning och tjänstgöring

Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen. Doktorandtjänsten omfattar fyra år. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Vid bedömning av ansökningarna kommer kandidaternas självständiga arbeten att tillmätas stor betydelse.

 Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Erfarenhet av att samla in data genom intervjuer och observationer är också mertirande. Sökanden måste behärska svenska då datainsamling kommer ske i form av intervjuer och observationer och genomföras på svenska. Sökanden måste också behärska engelska väl, speciellt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojekten författas på engelska.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad. Antagning sker under förutsättning att erfordliga beslut fattas.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

- Åberopade examensarbeten på C-, D- och E-nivå

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/142
Kontakt
  • Patrik Gottfridsson, patrik.gottfridsson@kau.se, 054-700 1729
  • Per Kristensson, 054- 700 2128, 0709-740860
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-23
Sista ansökningsdag 2019-06-28

Tillbaka till lediga jobb