Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – företagsekonomi är ett av dem. De två doktorandtjänsterna kommer knytas till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 60-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

De två doktorandtjänsterna ligger inom de företagsekonomiska sub-områdena marknadsföring och organisation. En av doktorandtjänsterna kommer knytas till ett forskningsprojekt om musikbranschens transformation. Projektet fokuserar på hur musikbranschen gått från att vara baserad på analog varulogik till digital tjänstelogik. Projektet syftar till att förstå hur marknader förändras genom digitalisering och vad detta innebär för aktörerna på sådana marknader. Den andra doktorandtjänsten kommer knytas till ett forskningsprojekt om marknadsföringsarbete. I kontrast till merparten av den existerande marknadsföringsforskningen ligger fokus på att studera hur marknadsföring i praktiken bedrivs i organisationer. Projektet syftar till att kartlägga och förstå betydelsen av de praktiker som marknadsförare i organisationer använder sig av för att bedriva sitt arbete. Båda dessa projekt inbegriper kvalitativa studier av företag och andra branschaktörer i Sverige. Doktoranderna kommer genomföra intervjuer, observationer och dokumentstudier. Förutom tjänsteteori, exempelvis tjänstelogik, och företagsekonomisk teoribildning, om exempelvis marknadsföring, används inom projekten teorier från sociologi och filosofi, exempelvis praktikteori. För båda tjänsterna gäller avslutning med doktorsexamen.

Utbildning och tjänstgöring

Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen. Doktorandtjänsten omfattar fyra år. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

 Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Vid bedömning av ansökningarna kommer kandidaternas självständiga arbeten att tillmätas stor betydelse.

Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Meriterande är även studier i andra samhällsvetenskapliga ämnen än företagsekonomi, speciellt i sociologi, antropologi, etnologi eller filosofi, då teorier och metoder från dessa discipliner används i de forskningsprojekt som doktoranderna kommer delta i. Erfarenhet av att samla in data genom intervjuer och observationer är också mertirande.Sökanden måste i någon mån behärska svenska då datainsamling är planerad att ske i form av intervjuer och observationer i Sverige. Sökanden måste också behärska engelska väl, speciellt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojekten författas på engelska.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad. Antagning sker under förutsättning att erfordliga beslut fattas.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

- Åberopade examensarbeten på C-, D- och E-nivå

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet. Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/136
Kontakt
  • Per Skålén, per.skalen@kau.se, 054-700 2112, 070-334 7212
  • Per Kristensson, 054- 700 2128, 0709-740860
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-23
Sista ansökningsdag 2019-06-28

Tillbaka till lediga jobb