Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid ämnet litteraturvetenskap bedrivs en omfattande utbildning på alla nivåer. Kursutbudet omfattar fristående kurser i litteraturvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, samt kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen. Forskningen vid ämnet har den övergripande profilen ”Gränsöverskridanden”, tematiskt såväl som interdisciplinärt, och bedrivs huvudsakligen med anknytning till den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen).

Anställningen

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets inre arbete samt delta i undervisning och administration. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet och inom Kufo.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen med litteraturvetenskap som huvudämne eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Kunskaper i andra språk är av värde.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, och hur det kan knytas till ämnets profilområde, samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Villkor

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Anställningen har tillträde 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan till doktorandanställning i litteraturvetenskap görs senast 2019-04-30 via universitetets rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
  • Kopia av examensarbete och andra publikationer
  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen

  • En kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/65
Kontakt
  • Helene Blomqvist, ämnesföreträdare , 054-700 25 70
  • Sofia Wijkmark, studierektor, 054-700144
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-03-04
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb