Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet bedrivs forskning och undervisning med fokus på barns liv och hälsa. Detta sker inom ett samhällsmedicinskt spår som har sitt fokus på utsatta barn och våld i nära relationer samt ett miljömedicinskt spår med inriktning mot miljöfaktorer tidigt i livet och dess betydelse för hälsa och utveckling hos barn. Med vår forskning som bas erbjuder vi också ett masterprogram i hälsovetenskap med inriktning på barns liv och hälsa.

Föreliggande anställning är inom det miljömedicinska området. Ett viktigt fokus i vår forskning är exponering för kemikalier med hormonstörande egenskaper under fostertiden och dess betydelse för barns hälsa och utveckling senare i livet. Detta studeras bland annat i SELMA-studien som följer mer än 2 000 mor-barn par från tidig graviditet, över förlossning och vidare i barnens liv. Forskningen är tvärvetenskaplig till sin natur och sker i nära samarbete med externa forskargrupper inom experimentell toxikologi och riskvärdering av kemikalier. Etablerade samarbeten finns med nationella forskningsmiljöer såsom Karolinska institutet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, m fl., och internationellt med Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York och ett tjugotal universitet inom tre stora EU-projekt. Forskargruppen består i dagsläget av en professor, två docenter, fem universitetslektorer och fem doktorander.

Behov finns nu att utöka den miljöepidemiologiska gruppen med en universitetslektor i epidemiologi med kompetens i databashantering och miljöepidemiologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att inom vår tvärvetenskapliga forskargrupp bedriva egen forskning inom det miljöepidemiologiska området, med SELMA som utgångspunkt vilket omfattar stora möjligheter till snabb vetenskaplig meritering och utveckling. Utöver forskning ingår även att på halvtid utveckla och underhålla databaser, bland annat inom SELMA-studien vid Karlstads universitet.

Arbetet innebär mer specifikt egen forskning inom det miljöepidemiologiska området med inriktning mot miljöexponeringar under tidigt liv och betydelsen för hälsa och utveckling hos barn med utgångspunkt i SELMA studien. I arbetet ingår även att söka externa forskningsmedel och med expertkompetens medverka i forskargruppens vetenskapliga utveckling. Arbetet medför också undervisning inom epidemiologi och biostatistik på grundläggande och avancerad nivå.

Som ansvarig för databasen ingår arbete med mottagande, bearbetning, strukturering, kvalitetssäkring och lagring av inkommande forskningsdata. Visst samarbete kommer att ske med forskningsdatagruppen vid KaU. Vidare ingår att uppdatera och underhålla databasen vad gäller struktur och kvalitetssäkring samt att hantera sammanslagning, delning och distribution av data inom forskargruppen. Ytterligare uppgifter är att administrera avtal vid utlämnande av biobanksprover och data samt att vara uppdaterad och insatt i databasarbete för att säkerställa att all hantering av känsliga data sker enlighet med lagstiftning inom området. Vid planering av nya studier ska den databasansvarige medverka och ge råd för att säkerställa datasäkerheten i enlighet med aktuell lagstiftning.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som lektor vid Karlstads universitet krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde. Alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.

Sökande ska dessutom ha verifierbar kunskap och erfarenhet av databasarbete samt goda kunskaper och erfarenheter av biostatistisk modellering och epidemiologisk studier.

Bedömningsgrunder

Sökande kommer att bedömas med hänsyn till kompetens och erfarenhet av både databasarbete och forskning inom det miljöepidemiologiska området. Av särskild vikt är hög kompetens vad gäller avancerade kunskaper inom biostatistisk modellering och informatik samt erfarenheter och kompetens vad gäller utveckling och underhåll av databaser. Vidare läggs vikt vid erfarenhet av forskning i kohortstudier med inriktning mot barns hälsa och utveckling. Meriterande är verifierbara deltaganden i samarbeten mellan epidemiologi och experimentell toxikologi.

Vid tillsättning av anställningen kommer lika vikt att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter slutligen god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är på heltid tillsvidare med tillträde efter sommaren 2019.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

• personligt brev

• meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet

• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet

• redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration

• planer för framtida verksamhet

• redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska

• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

• kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref. nr REK2019/15

Sista ansökningsdag 2019-04-16

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/15
Kontakt
  • Carl-Gustaf Bornehag, professor, 070- 586 65 65
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-26
Sista ansökningsdag 2019-04-16

Tillbaka till lediga jobb