Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Forskargruppen ”Functional Surfaces and Sustainable Materials” på Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Karlstads universitet deltar i ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt, som omfattar barriärbeläggningar av cellulosafiberbaserade 3D-förpackningar. Forskargruppen har lång erfarenhet av forskning om hållbara beläggningar på cellulosafiberbaserade förpackningsmaterial för att uppnå goda barriärer och funktionella egenskaper. Forskningen har ofta varit tvärvetenskaplig och gruppen utgör en del av forskarmiljön för en cirkulär bioekonomi (Pro2BE, https://www.kau.se/pro2be) vid Karlstads universitet. Forskargruppen är verksam i såväl internationella, nationella som regionala nätverk och samarbetsprojekt. I ett nyligen startat projekt som omfattar tillverkning och ytbehandling av pappersbaserade 3D-förpackningar avser vi att förstärka gruppen med en postdoktor. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och deltagande nordiska industripartners. Möjligheten att tillverka funktionella och konsumentvänliga 3D-förpackningar från förnyelsebara råvaror är i linje med Pro2BE och BioInnovations intentioner att främja en övergång till en cirkulär bioekonomi.

I det aktuella projektet fokuseras Karlstads universitets del av projektet mot ytbehandling och material för goda gasbarriärer hos 3D-cellulosafiberbaserade förpackningar. Projektet innebär nära samarbete med ledande företag inom material- och procesområdena som deltar i projektet.

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt deltagande intressenter. BioInnovation stöder övergången till en cirkulär bioekonomi genom att stödja forskningsverksamhet som utvecklar egenskaper och användningar av biobaserade material.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor placeras i ovan nämnda forskargrupp inom ämnet kemiteknik vid Karlstads universitet. Forskningsområdet kommer att vara miljövänlig ytmodifiering av förpackningar, mer specifikt riktat mot barriärbeläggning av 3D-cellulosafiberbaserade förpackningar för kontakt med livsmedel. Uppgifterna omfattar att utveckla och förstå relevanta material och processer i samarbete med andra forskare som är aktiva i projektet. Både material- och processforskningsfrågor kommer att behandlas. Innovativa, icke-konventionella pappersbeläggningstekniker kommer att undersökas. Du kommer att arbeta nära andra forskare i en forskningsmiljö med erfarenhet inom avancerad beläggning av förpackningsmaterial. Delar av arbetet utförs i nära samarbete med nationella forskningsinstitut och med nordiska industriföretag som ingår i konsortiet.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs doktorsexamen inom kemiteknik, materialvetenskap, polymerteknik, pappersteknik, fysikalisk kemi eller ett annat område som är relevant för projektet eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt) är ett krav.

Bedömningsgrunder
Betydande vikt läggs vid sökandes akademiska meriter avseende relevanta forskningsområden. Det är av vikt att den sökande kan visa förmåga att framgångsrikt genomföra avancerad forskning som riktar sig mot hållbar ytbehandling av cellulosafiberbaserade 3D-förpackningar. God kunskap om ytstrukturer av polymerbelagda cellulosabaserade material och om analyser av gasbarriäregenskaper hos förpackningsmaterial är önskvärt. God samarbetsförmåga och positivt förhållningssätt gentemot kollegor är av stor vikt. Utvärderingen kommer också att baseras på sökandens förmåga att arbeta i ett innovativt forskningsnätverk som består av universitet, institut och industriföretag av olika storlek.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad, på heltid i 22 månader. Tillträde så snart som möjligt, dock senast 15 augusti 2018.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att kompetensen är dokumenterad på ett sätt som möjliggör en objektiv saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne senast vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som kortfattat beskriver sökandens kvalifikationer och forskningsintressen i relation till anställningens innehåll
 • CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga dokument som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenser

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2018/89.

Sista ansökningsdag: 2018 - 06 - 08

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde så snart som möjligt, dock senast 15 augusti 2018.
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/89
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, +46 (0)54 - 700 1194
 • Lars Järnström, professor, +46 (0)54 – 700 1625
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-05-07
Sista ansökningsdag 2018-06-08

Tillbaka till lediga jobb