Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Karlstads universitet söker (under förutsättning att erforderliga beslut fattas) sex doktorander inom forskarskolan för undervisningens digitalisering med licentiatexamen som slutmål. Starten planeras till hösten 2017. Forskarstudierna ska bedrivas på halvtid parallellt med yrkesverksamhet som lärare i den kommunala skolan i Värmland. Även sökande som inte i nuläget har en sådan läraranställning är välkomna att söka och få sin ansökan beaktad om läraranställning kan beredas. Forskningsprojekten ska rymmas inom området undervisningens digitalisering, vilket innebär att de i grunden är ämnesdidaktiska och specifikt berör möjligheter att utveckla undervisningen och lärandet kring ett undervisningsinnehåll i ett digitaliserat klassrum.

Bakgrund
Ökade krav på digital kompetens bland medborgare och inte minst på arbetsmarknaden ställer större krav på skolsystemet och lärarna. Det kräver bland annat att skolan utvecklar undervisningen och håller den aktuell samt driver egen utveckling i samverkan med akademin.
Karlstads universitet och Region Värmland har i sin avsiktsförklaring om samverkan gällande forskning och utbildning bildat Akademin för smart specialisering som ska finansieras med 50 mnkr från vardera av parterna. Inom denna akademi etableras Forskarskolan för undervisningens digitalisering som riktar sig till verksamma förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Forskarskolan kommer att utgöras av sex forskarstuderande som på halvtid ska uppnå licentiatexamen (120 hp) genom fyra års halvtidsstudier, vilket sker parallellt med skolverksamhet. Avsikten med forskarskolan är de forskarstuderande inom och efter utbildningen ska bilda ett nätverk av högt kvalificerade lärare inom skolan som kan driva skolutveckling i allmänhet och den digitala utvecklingen i synnerhet. Dessa lärare ska även kunna vara en resurs i lärarutbildningen. Genom forskarskolan ska lärarna uppnå specialistkompetens och förmåga att själva följa kunskapsutvecklingen inom sina specialfält. Samtidigt ska de utveckla generiska kunskaper om digital utveckling i skolan samt förmåga att driva skolutveckling och FoU i samverkan med universitetet.

Beskrivning
Forskarskolan i undervisningens digitalisering utlyser sex forskarstuderandeplatser (50 procent) till licentiatexamen. Platserna ska tillsättas så att forskarutbildningen kan starta till höstterminen 2017.
Forskarutbildningen innefattar författande av en vetenskaplig uppsats under handledning och kurser som ger förutsättningar att genomföra uppsatsarbetet. I forskarskolan ingår även aktiviteter som förbereder för skolutvecklingsarbete. Avsikten är att den forskarstuderande ska erbjudas möjlighet att omsätta forskningsresultat i verksamhet och överföra kunskap till andra lärare inom ramen för sin läraranställning. Forskarutbildningen kräver fysisk närvaro såväl vid Karlstads universitet vid som vid den skola eller förskola där den forskarstuderande verkar. Uppsatsprojekten utvecklas i dialog mellan forskarstuderande och handledare i samverkan med forskarskolans ledning och skolhuvudmännen med hänsyn till den forskarstuderandes intresse och kompetens samt förutsättningarna att framgångsrikt kunna genomföra forskarutbildningen. Projekten ska rymmas inom området undervisningens digitalisering, vilket innebär att de i grunden är ämnesdidaktiska, och specifikt berör möjligheter att utveckla undervisningen och lärandet kring ett undervisningsinnehåll i ett digitaliserat klassrum. Några möjliga områden är utveckling av undervisningen med hjälp av digitala verktyg för visualisering och modellering, elev- och lärarrollen i det digitala klassrummet, utveckling av digital literacy, etiska frågor kopplade till användning av digitala källor och verktyg.

Forskarutbildningsämne och studietakt
Forskarutbildning innebär antagning till ett forskarutbildningsämne, vilket för forskarstuderande inom forskarskolan för undervisningens digitalisering är pedagogiskt arbete eller annat forskarutbildningsämne efter fakultetsnämndernas godkännande. Studierna bedrivs på halvfart under fyra år och du behåller din anställning i kommunen.

Behörighet
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Särskild behörighet för att bli antagen till forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete är att sökande har lärar- eller förskollärarexamen som innefattar ett självständigt examensarbete eller på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha tjänstgjort som lärare i minst två år. Antagning till andra forskarutbildningsämnen är möjlig under förutsättning att sökande uppfyller ämnets särskilda behörighetskrav samt att berörd fakultetsnämnd fastställer forskarskolans studieplan.

Bedömningsgrunder
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av ansökan baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på den vetenskapliga kvaliteten på de självständiga skriftliga arbeten som åberopas i ansökan. Den sökandes kompetens inom fältet och förutsättningar för att bedriva forskning inom området undervisningens digitalisering beaktas. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Vidare bedöms den sökandes tänkta forskningsinriktning i relation till främst tillgången till handledarkompetens, förmåga till aktivt deltagande i forskarskolans forskningsmiljö samt förutsättningar att driva skolutveckling.

Tillträde under hösten 2017 efter överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Villkor
Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan
Ansökan sker elektroniskt och ska bestå av:

  •  Meritförteckning, med vidimerade kopior som styrker de uppgifter som åberopas särskilt gällande examina, digital kompetens och relevant arbetlivserfarenhet
  •  Examensarbeten, självständiga arbeten på avancerad nivå samt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
  •  Personligt brev som främst utrycker skälen att söka forskarutbildningen, personlig bedömning av förutsättningarna att genomföra forskarutbildning inom undervisningens digitalisering, personliga mål med forskarutbildningen samt intresseinriktning inom fältet.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Hösten 2017
Löneform .
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/53
Kontakt
  • Bengt Persson, koordinator, 054 700 1173
  • Christina Olin-Scheller, professor , 054 700 1689
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714, thomas.bragefors@kau.se
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404, tony.ingemarsson@kau.se
Publicerat 2017-03-07
Sista ansökningsdag 2017-04-07

Tillbaka till lediga jobb