Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

ANSTÄLLNINGEN
Lärarutbildningarna vid Karlstads universitet är på stark frammarsch och vi är mitt i en spännande utvecklingsfas. Vi behöver ännu fler skickliga och engagerade lärare som vill arbeta med undervisning och forskning inom lärarutbildningarnas och skolans område. Därför söker vi nu personer för anställning som universitetsadjunkter i pedagogiskt arbete för undervisning i förskollärarutbildning, grundlärarutbildning (inriktning fsk, f-3 samt 4-6) samt yrkeslärarprogram, ämneslärarutbildning och rektorsutbildningen i förening med forskarutbildning inom skolans område. Anställningen är på heltid och över tid ägnas den ena hälften av arbetstiden åt undervisning och därmed sammanhängande uppgifter och den andra åt forskarutbildning. Den faktiska fördelningen kan komma att variera över tid, beroende på hur utbildningen läggs upp i varje enskilt fall. Som anställd kommer du att vara placerad vid Institutionen för pedagogiska studier och knytas till den forskarskola som är under uppbyggnad inom lärarutbildningsområdet.

MILJÖN
Lärarutbildningarna är universitetets största utbildningsområde och vi driver ett brett utbud av utbildningar med inriktning mot yrkesverksamhet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Till dessa program antar vi varje år över 800 studenter varav hälften bedriver sina studier på distans och över nätet.

I anslutning till lärarutbildningsområdet bedrivs omfattande forskning. Den är huvudsakligen organiserad i fyra centrumbildningar, var och en med ett särskilt fokusområde, som språk- och litteraturdidaktik, samhällsvetenskapernas didaktik, naturvetenskapernas- och matematikens didaktik samt utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom. Nyligen erhöll en grupp av forskare verksamma inom tre av dessa områden utmärkelse som en s.k. stark forskargrupp och för närvarande pågår också uppbyggnaden av en forskarskola inom området.

Verksamheten vid Institutionen för pedagogiska studier har fokus på lärande och kunskapsbildning samt dess villkor och former kopplat till samhällsutvecklingen, och den bedrivs inom ramen för de akademiska ämnena pedagogiskt arbete, pedagogik och specialpedagogik. Institutionen är verksam i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet.

Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, vill medverka. Institutionen för pedagogiska studier är inne i en expansiv fas och behöver rekrytera fler medarbetare för både undervisning och forskning.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består dels av undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, dels av forskarstudier. Inom undervisningen kan arbetsuppgifterna bland annat innefatta

 • undervisning, mestadels på svenska, engelska kan förekomma,
 • kursledarskap,
 • handledning på grund- och avancerad nivå,
 • att verka för en levande och aktiv undervisnings- och forskningsmiljö,
 • att delta i institutionens forskarseminarier, samt
 • att aktivt delta i utvecklingen av lärarutbildningen.

BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ANSTÄLLNING SOM ADJUNKT
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde med relevans för anställningens innehåll, visat god förmåga att kommunicera på såväl engelska som svenska, visat pedagogisk skicklighet. För anställning vid Karlstads universitet krävs dessutom att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två åren av anställningen. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Av särskild vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer.

Av stor vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå, i såväl distans som campusformat. Likaså är en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens utbildningsprogram och verksamheter av betydelse. Vi lägger också stor vikt vid att du har förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Då anställningen innefattar både undervisning och forskarstudier krävs utöver behörighet att anställas som adjunkt även behörighet till forskarutbildning i ämnet pedagogiskt arbete.

Utbildningen, som är förenad med anställningen som adjunkt, sker på forskarnivå och i en omfattning av 120hp. Studierna avslutas med licentiatexamen. Om sökande har avlagt licentiatexamen bedrivs studierna med inriktning mot doktorsexamen. Dina forskarstudier inleds under hösten 2016. De grundläggande reglerna om utbildningen och antagningen finns i högskoleförordningen (1993:100).

För att kunna bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har såväl grundläggande som särskild behörighet och har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra dig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfodringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som avlagt lärarexamen eller att den i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kriterier för bedömning omfattar kvaliteten på den sökandes bifogande vetenskapliga publikationer samt de sökandes meritering av undervisning/utvecklingsarbete samt genomförbarhet och relevans i relation till det skissade avhandlingsområdet. Beslut om antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

VILLKOR
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

ANSÖKAN
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser helst att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • CV
 • Personligt brev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • kopior på examensbevis och intyg

 

 • beskrivning av hur du ser på dina egna forskarstudier (max två sidor)
 • åberopade vetenskapliga publikationer (max 2) insänds tillsammans med ansökan
 • en skriftlig plan för avhandlingsarbetet (max 3 sidor) där problemformulering, ämnesavgränsning, val av metod och arbetets uppläggning redovisas”

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg och ska vara komplett vid sista ansökningsdag. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis publikationer ska skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2016-08-15. Ange dnr. REK2016/139.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2016/139
Kontakt
 • Björn Eliasson, prefekt, bjorn.eliasson@kau.se, 054-700 2406
 • Maria Hjalmarsson, proprefekt, maria.hjalmarsson@k, 054-700 1420
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2016-06-28
Sista ansökningsdag 2016-08-15

Tillbaka till lediga jobb