Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap.

Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en del av universitets betydande satsning på forskarutbildning inom datavetenskap och datadrivet beslutsfattande för hållbar företagsamhet. Denna anställning utgör en unik möjlighet att kombinera datavetenskap och företagsekonomi, både ur ett kreativt och analytiskt perspektiv, där både datavetenskap och CTF är engagerade i handledning och utvecklingen i dina doktorandstudier.

Detta doktorandprojekt fokuserar på att använda data och innovativa analystekniker såsom artificiell intelligens och machine learning för att göra affärsnätverk mer hållbara, särskilt genom att främja affärsmodeller som fokuserar på cirkulära ekonomier. Att utveckla cirkulära ekonomier kräver samarbete mellan affärspartners, vilket kan uppnås med innovativ dataanalys och datadrivet beslutsfattande.

Forskningen kan kopplas till, och genomföras i samarbete med svenska företag som strävar efter att övergå till cirkulär ekonomi. Projektet beaktar principerna för cirkulära ekonomier, samtidigt som möjligheterna med datavetenskapliga verktyg skapar förutsättningar för cirkulära lösningar mellan affärspartners.

Med fokus på att främja hållbart företagande genom att utnyttja datavetenskapliga metoder kommer du att bedriva forskning vid det tvärvetenskapliga centrumet för tjänsteforskning, CTF (www.kau.se/en/ctf). CTF är ett världsledande forskningscenter inom värdeskapande genom tjänsteupplevelser, inklusive områden som tjänstedesign, tjänsteinnovation och tjänstehantering. Tjänsteupplevelser är nyckeln till konkurrensfördelar, oavsett om de är produktaktiverade (t.ex. enheter), plattformsaktiverade (t.ex. webb-/applösningar) eller mänskliga (t.ex. interaktioner mellan människor). Som tvärvetenskapligt forskningscenter kombinerar vi olika kunskapsområden för att ta oss an komplexa utmaningar, exempelvis att vägleda företag i övergången till cirkulära affärsmodeller.

CTF har ett nära samarbete med internationella forskare och forskningscentrum, och har byggt upp ett starkt forskningsnätverk med universitet över hela världen. CTF har en lång historia av nära samarbete med ledande industriaktörer och har omfattande erfarenhet av att skapa, engagera och driva framgångsrika partnerskap mellan universitet och industri.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 hp för en doktorsexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, avlagt masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos självständiga, skriftliga arbeten som ingått i utbildningen, kunskaper i engelska samt lämplighet att forska om hållbart företagande med datavetenskapliga metoder.

Särskild vikt kommer att läggas vid kvaliteten och relevansen i ditt förslag till doktorandprojekt, som ska beskriva det teoretiska problemet, metodologiska överväganden och det teoretiska bidrag som kopplar samman datavetenskap och cirkulär affärsverksamhet. Bedömningen tar hänsyn till kvaliteten och relevansen av de metodologiska och teoretiska valen, samt konsekvensen och samstämmigheten mellan problemet och valet av metod och teori. Bedömningen tar även hänsyn till forskningsförslagets stringens och genomförbarhet. Slutligen kommer den sökandes förmåga att slutföra doktorandprojektförslaget att bedömas, liksom relevansen av doktorandprojektförslaget för doktorandprogrammet och forskningsagendan vid CTF. Vi betonar vikten av dokumenterad kunskap om datavetenskap (eller dataanalys genom olika tekniker), samt ett stort intresse för cirkulära ekonomier.

Du behöver ha goda språkkunskaper i engelska, framförallt i skrift, eftersom doktorsavhandlingen och de vetenskapliga publikationerna kommer att skrivas på engelska.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Av vikt är även erfarenhet av tidigare forskning och forskningsmiljö av relevans för anställningen. Goda språkkunskaper i svenska är meriterande då datainsamlingen genomförs under svenska förhållanden.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där du beskriver dig själv, bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen, och varför du anser dig kvalificerad och lämplig för anställningen,
 • ett förslag till forskningsplan till ett område kopplat till datavetenskap och cirkulärt företagande (max fem sidor dubbelt radavstånd, 12 punkter, exklusive källförteckning. Forskningsplanen ska skrivas på engelska)
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • eventuella rekommendationsbrev,
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-05-05

Ange referensnummer: REK 2024/58


För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/58
Kontakt
 • Per Kristensson, +46547002128
 • Ingo Oswald Karpen, 054-7001000
 • Stefan Alfredsson, +46547001668
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-03-20
Sista ansökningsdag 2024-05-05
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb