Karlstads universitet / Handelshögskolan

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser nu en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot tjänstedesign för cirkulära affärsmodeller. Du kommer att vara anställd vid Handelshögskolan (kau.se/hhk) och bedriva din forskarutbildning vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Centrum för tjänsteforskning, CTF (kau.se/ctf).

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och grundades 2009 och innefattar ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Handelshögskolans uppdrag är ”Vi utbildar ansvarsfulla, professionella individer och vår forskning gör betydande skillnad i samhället”, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. 

CTF är ett världsledande forskningscentrum som forskar om värdeskapande genom tjänster, vilket inkluderar områden som tjänstedesign, tjänsteinnovation och service management. Tjänsteupplevelser är nyckeln till att skapa konkurrensfördelar, oavsett om det handlar om tekniska produkter och enheter, plattformar såsom webb- och applösningar eller mänsklig interaktion. Vi är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som kombinerar olika kunskapsområden för att kunna möta komplexa utmaningar, som att vägleda företag i omställningen till cirkulära affärsmodeller. Vid CTF är cirka 80 forskare verksamma, varav ett tiotal professorer och 20 doktorander (mer information om CTF: kau.se/ctf/om-ctf/). Vi har också ett nära samarbete med internationella forskare och forskningscentra som ett resultat av att ha skapat ett starkt forskningsnätverk med universitet över hela världen. CTF har också en lång historia av nära samarbete med ledande branschaktörer, med många års erfarenhet av att starta upp och driva framgångsrika samarbetsprojekt mellan akademin och det omgivande samhället.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet och CTF erbjuder en attraktiv miljö för forskarstudenter med professionellt stöd längs hela vägen och ett brett utbud av sociala aktiviteter för att skapa en givande upplevelse för våra doktorander.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen ligger inom ett bredare forskningsområde som kopplar samman tjänstedesign och hållbarhet, med hänsyn till både utvecklingen av nya cirkulära lösningar och utformningen av organisationer för sådana lösningar genom tjänstedesign. Forskningen kan kopplas till och bedrivas i samarbete med svenska företag som vill ställa om till en cirkulär affärsverksamhet. Projektet kommer att tillämpa principer för cirkulära ekonomier samtidigt som nödvändiga egenskaper hos cirkulära lösningar (produkter/tjänster) och cirkulära affärsmodeller tas i beaktande ur ett bredare perspektiv. Detta innefattar att utforska och potentiellt testa nya idéer för att skapa efterfrågan på produkter och tjänster som bidrar till cirkulära ekonomier, där man även beaktar ett konsument- och ledningsperspektiv.

Anställningen som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan även bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntar vi oss att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Studier på avancerad nivå ska omfatta minst 30 högskolepoäng i företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett examensarbete. Kraven på studier och självständiga arbeten i företagsekonomi kan ersättas av studier i ett motsvarande ämne eller huvudområde.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

I bedömningen prioriteras kvaliteten och relevansen hos forskningsplanen, som ska inkludera den teoretiska problemställningen, metodologiska överväganden och teoretiska bidrag och koppla samman tjänstedesign och cirkulära affärsmodeller. Bedömningen beaktar kvaliteten och relevansen hos de metodologiska och teoretiska valen, liksom samstämmigheten och sammanhanget mellan problemställningen och valet av metod och teori. Forskningsplanen bedöms också utifrån dess vetenskapliga robusthet och genomförbarhet. Slutligen kommer sökanden bedömas utifrån förmågan att slutföra det tänkta doktorandprojektet, samt doktorandprojektets relevans för forskarutbildningen och forskningen vid CTF. Vi värdesätter även dokumenterad kunskap inom tjänstedesign eller liknande områden, samt ett gediget intresse för cirkulär ekonomi.

Vidare bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen samt om den sökanden avser att vara en närvarande och aktiv del av forskningsmiljön. Sökande måste ha goda kunskaper i engelska, framförallt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojektet författas på engelska. Goda kunskaper i svenska är meriterande, då datainsamling kan komma att inkludera intervjuer och undersökningar på svenska. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete med relevans för doktorandtjänsten och den bredare forskningsmiljön är meriterande, och vi värdesätter också erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Av stor vikt är personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap. 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

För att antagning och anställning ska komma till stånd krävs att erforderliga beslut fattas.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Inkludera två referenser, såsom en lärare, handledare eller tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,
 • en forskningsplan på engelska kopplad till huvudområdena i annonsen, som länkar samman tjänstedesign och cirkulära affärsmodeller (max 5 sidor med dubbelt radavstånd, teckenstorlek 12, exklusive referenser),
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • eventuella rekommendationsbrev.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till följande adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr: REK 2024/57

Sista ansökningsdag: 2024-05-05

 

För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/57
Kontakt
 • Marie-Therese Christiansson, prefekt, 054-7002027
 • Per Kristensson, professor, föreståndare CTF, 054-7002128
 • Ingo Karpen, professor, 076-1104436
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-03-20
Sista ansökningsdag 2024-05-05
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb