Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vill du utveckla forskningen inom det pedagogiska området?

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 120 medarbetare varav ungefär hälften är disputerade. Institutionen består av tre ämnen: Pedagogiskt arbete, Specialpedagogik och Idrottsvetenskap. Vår utbildningsverksamhet är till största delen inriktad på lärarutbildningsprogrammen.

På Institutionen finns en livaktig ämnesöverskridande forskningsmiljö med flera inriktningar inom de pedagogiska områdena. Detta tillsammans med en av Karlstads universitets största forskarutbildningar, med 40-talet doktorander, genom en mångfacetterad seminarieverksamhet och 8 professorer erbjuder vi ett utvecklande sammanhang för dig och din forskning.

Vi erbjuder en anställning som biträdande lektor i specialpedagogik. Forskningsinriktningen för anställningen avser i första hand villkor för deltagande i skola och samhälle när det gäller barn/elever i behov av stöd relaterat till olika funktionsnedsättningar. Du anställs i ämnet specialpedagogik, och det finns goda möjligheter till samverkan med något av de pågående forskningsprojekten i den specialpedagogiska forskningsmiljön. Eftersom det finns en tät samverkan mellan institutionens ämnen finns även goda möjlighetertill deltagande i andra forskningsmiljöer vid institutionen, till exempel någon av de ämnesdidaktiska centrumbildningarna eller Utbildnings- och idrottsvetenskapliga studier av barn och barndom (UBB). Din forskning ska vara av sådant slag att den bidrar till en stärkt forskningsanknytning av de specialpedagogiska utbildningarna vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som biträdande lektor kommer vara att bedriva forskning på 75%. Forskningen bedriver du enskilt, tillsammans med forskare vid institutionen eller med forskarkollegor vid andra lärosäten. Syftet är att du ska ger möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt.

Därutöver kommer du att på 25% delta i institutionens övriga verksamhet. Huvudsakligen handlar det om utbildningsuppdrag inom våra utbildningar i specialpedagogik men kan även vara andra uppdrag utifrån din kompetens och våra behov. Institutionens undervisningsuppdrag inom specialpedagogik är framför allt inom fristående kurser, speciallärarprogram och masterprogram i specialpedagogik samt inslag i övriga lärarprogram vilket till exempel kan innebära föreläsningar, handledning och examinationer.

Du ska också samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntar vi oss att du i stor omfattning är närvarande vid Karlstads universitet och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet specialpedagogik eller pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningen. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år vid ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa kunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning

 
Bedömningsgrunder

Nedanstående bedömningsgrunder används för att särskilja och rangordna sökanden. Bredare, djupare och mer aktuell kompetens ger företräde. Även omfattningen av de sökandes vetenskapliga produktion beaktas.

Av särskild vikt är:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning om specialpedagogiska problemområden med relevans för specialpedagogisk verksamhet i skola och samhälle
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det specialpedagogiska kunskapsområdet
 • Potential att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning inom specialpedagogik
 • Visad förmåga att på egen hand och/eller tillsammans med andra erhålla medel för forskningsfinansiering.

Av stor vikt är:

 • Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

 Meriterande är:

 • Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
 • Visad pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel. Även pedagogiska utnämningar är meriterande.
 • Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.

Villkor

Tidsbegränsad anställning i 4 år på heltid. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Villkor för befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor (HF kap 4 § 4) och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning (HF kap 4 § 4 a). Vid tidpunkten för befordran till lektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap. samt Karlstads universitets anställningsordning.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-03-22                                    

Ange referensnr: REK2024/37

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/37
Kontakt
 • Björn Eliasson, proprefekt, +46547002406
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-02-23
Sista ansökningsdag 2024-03-22

Tillbaka till lediga jobb