Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser två platser i utbildning på forskarnivå (doktorander) i biologi. Den första doktorandplatsen fokuserar på konnektivitet och de diadroma fiskarterna ål och lax. Den andra doktorandplatsen fokuserar på återintroduktionsekologi för de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla och dess värdfiskar.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskargrupp inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (http://www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare. NRRV har blivit utnämnd som ‘Stark forskningsmiljö’ av Karlstads universitet, och har därmed fått riktade medel för att stärka miljöns forskningsprofil.

Arbetsuppgifter

Doktorand 1:
Bevarandet av biodiversitet är en av de största utmaningarna inom tillämpad akvatisk ekologi. Många diadroma fiskarter utgör paraplyarter vid miljövårdande åtgärdsarbete i marina och limniska miljöer och att stärka sådana populationer har högsta prioritet för ekologer, fiskare och förvaltare.

Doktorand ett kommer att utvärdera de ekologiska effekterna av åtgärder i reglerade vattendrag, t.ex. fiskpassagelösningar och dammutrivning, på diadroma fiskarter i vattendrag i södra Sverige. Vild lax och ål kommer att fångas, märkas och spåras vid platser som är föremål för implementering av åtgärder. Passageframgången kommer att kvantifieras med högupplöst akustisk telemetri före och efter åtgärd med fokus på parametrar som beteende, passageeffektivitet och passagetid. Specifika frågeställningar kommer att utvecklas tillsammans med doktoranden.

Doktorand 2:
Den minskande biologiska mångfalden har påverkat ekosystemstrukturer och -funktioner i akvatiska miljöer. En organismgrupp som förr var vanligt förekommande är de unionoida sötvattensmusslorna. Dessa filtrerare är ofta en dominerande del av bottensamhällen och kan ha stor påverkan på biodiversitet och ekosystemfunktioner. Det är angeläget att återetablera eller förstärka hotade musselpopulationer i vattendrag där de minskat eller försvunnit. Musslor i denna grupp har ett parasitiskt stadium på en eller fler fiskarter. För att kunna göra rätt naturvårdsinsatser, måste funktionella värdfiskar kartläggas och vara närvarande i vattendragen där musslorna finns.

Doktorand två kommer att undersöka återintroduktionsekologi hos flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, och hos deras värdfiskar i vattendrag i södra Sverige. Frågeställningarna inkluderar utvärdering av värdfiskfunktioner, värdfiskar som spridningsvektor för musslorna, förstärkning av musselpopulationer som hotas av utrotning, och återintroduktion av musslor i ett vattendrag där musslor är utrotade. Specifika frågeställningar kommer att utvecklas tillsammans med doktoranden.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunder: Bland kandidaterna kommer den personen som bedöms ha bäst förmåga att framgångsrikt avsluta utbildningsprogrammet och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet att väljas. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, samt B-körkort är meriterande pga arbete vid flera fältlokaler. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Dessutom läggs särskild tonvikt på personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, förmåga att etablera goda relationer, ta initiativ samt visa engagemang inför andras initiativ.

Specifika bedömningsgrunder för Doktorand 1:
I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på (1) kandidatens akademiska prestation med avseende på betyg och kursbredd samt kvalité på examensarbetet (30 hp), och (2) dokumenterad kunskap om akvatisk bevarandeekologi med fokus på vandrande fiskarter. Stor vikt läggs på dokumenterade erfarenheter av fiskekologi. Erfarenheter av och intresse för experimentella studier, telemetristudier och statistisk analys av sådan data är också meriterande.

Specifika bedömningsgrunder för Doktorand 2:
I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på (1) kandidatens akademiska prestation med avseende på betyg och kursbredd samt kvalité på examensarbetet (30 hp), samt erfarenhet av akvatisk bevarandeekologi. Stor vikt läggs på dokumenterade erfarenheter av fältundersökningar och -experiment, speciellt i akvatisk miljö. Erfarenhet av arbete med fisk och/eller musslor är också meriterande.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse. Önskvärt startdatum är 2020-03-01, och stationeringsort är Karlstad.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- eventuellt

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/259):

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

För doktorandtjänst ett, märk ansökan med ”Doktorandtjänst ett” och ange registreringsnumret REK 2019/259.

För doktorandtjänst två, märk ansökan med ”Doktorandtjänst två” och ange registreringsnumret REK 2019/259.

Kontakt:

Doktorand ett: Olle Calles, docent, olle.calles@kau.se +46 (0)54-700 14 54, +46 (0)701-771144.

Doktorand två: Martin Österling, docent, martin.osterling@kau.se +46 (0)54-700 18 02, +46 (0)734-615650

Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

 

 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2020
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/259
Kontakt
  • (Pos1) Olle Calles, olle.calles@kau.se, 054-700 14 54, 0701-771144
  • (Pos 2) Martin Österling, martin.osterling@kau.se, 054-700 18 02, 0734-615650
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb