Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Syftet med anställningen som biträdande lektor är att ge ambitiösa och kvalificerade forskare möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan uppfylla kraven på behörighet för en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Bakgrund

Vid Institutionen för hälsovetenskaper inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, hantering av komplexa ohälsotillstånd samt kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa.

Här kan du läsa mer om ämnet omvårdnad.

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och oral hälsa. Tillsammans med institutionens övriga hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Samverkan med omgivande samhälle är en viktig del i arbetet och lokalt finns en stark samverkan med Region Värmland och Värmlands kommuner. På ämnet omvårdnad pågår ett strategiskt kompetensutvecklingsarbete då vi står inför ett generationsskifte.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter består av forskning i omvårdnad omfattande minst 75 % utifrån din kompetensprofil i samverkan med etablerade forskningsområden och inriktningar vid ämnet och gärna i samverkan med Region Värmland och Värmlands kommuner. Forskningen bör ha som mål att stärka och utveckla institutionens forskning. Du förväntas ha en ambition att utveckla ett gediget nätverk med andra forskare och institutioner på nationell och internationell nivå, samt att bedriva egen forskning. Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa på grundnivå och avancerad nivå samt i förekommande fall i forskarutbildning. Arbetsuppgifter inom undervisning kan, för en biträdande universitetslektor, uppgå till maximalt 25%. Undervisningen är i första hand inom ämnet omvårdnad, men kan även innefatta vissa områden i institutionens övriga ämnen. I arbetsuppgifterna kan administrativa uppgifter ingå och uppdrag i universitetets verksamhet. Du förväntas även bidra i utvecklingsarbetet vid institutionen. Under anställningstiden ges en biträdande lektor möjligheten att utveckla sin självständighet som forskare, samt skaffa sig ytterligare meriter vad gäller både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, för att uppnå kraven för en anställning som universitetslektor. Handledning av doktorander kan även bli aktuellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor i omvårdnad är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens i omvårdnad/vårdvetenskap. I första hand är anställningen avsedd för de som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till: Anställningsordningen

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer att läggas vid:

 • Visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär samt potential att bidra till framtida utveckling av befintlig forskning och utbildning vid ämnet.
 • Den sökandes förmåga att tillföra ny kompetens och erfarenhet av relevans för ämnet.

Stor vikt kommer att läggas vid:

 • Dokumenterad förmåga att framgångsrikt ansöka om och erhålla externa forskningsmedel, samt erfarenhet av forskningssamarbeten mellan akademi och klinik.
 • Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, initiativförmåga, att du är resultatfokuserad samt ansvarstagande. Du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
 • Specialistsjuksköterskekompetens inom operationssjukvård, intensivvård, ambulanssjukvård eller distriktssköterska.

Vikt kommer att läggas vid:

 • Erfarenhet av förtroendeuppdrag inom akademin.
 • Aktuell erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och av att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
 • Erfarenhet av internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, relevanta för anställningen.
 • Förmåga att undervisa på svenska.
 • Administrativ kompetens.
 • Erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare.
 • Pedagogiska utnämningar

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till: Anställningsordningen

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och på heltid, med preliminär start 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Villkor för befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor (HF kap 4 § 4) och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning (HF kap 4 § 4 a). Vid tidpunkten för befordran till lektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Anställningen som universitetslektor är tillsvidare.

För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap. samt Karlstads universitets anställningsordning: Anställningsordningen

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • kopia på sjuksköterskeexamen samt eventuell specialistsjuksköterskeexamen
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Johanna Bjerre
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-04-24                                                  

Ange referensnr: REK2023/36

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/36
Kontakt
 • Kaisa Bjuresäter, +46547002340
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-02-15
Sista ansökningsdag 2023-04-24

Tillbaka till lediga jobb