Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Ämnet sociologi vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor och etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant. Ämnet erbjuder utbildning på både grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. På grundnivå ingår samhällsanalytikerprogrammet och på avancerad nivå erbjuds masterprogrammet i kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårs- och heltidsstuderande. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Vi är ca 20 sociologer som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vi deltar i flera olika forskningsprojekt, nationella och internationella samarbeten och nätverk. På institutionsnivå bedrivs även flervetenskapliga forskningsprojekt.

Forskning vid ämnet utforskar många olika områden inom sociologi och är för närvarande organiserad i tre överlappande grupper: (a) motstånd, makt och kunskap; (b); personligt liv, emotioner och vardagens organisering; c) ålderssociologi. 

Ämnet sociologi vill nu utöka sitt fokus på kunskapssociologi och söker kandidater med ett särskilt intresse inom ett eller flera av följande områden:

Ålderssociologi, arbete och generationsväxling: teoretisk och empirisk forskning som kartlägger, analyserar och problematiserar åldersrelaterade frågor, såsom ”ålder” som en faktor i och möjliggörare av olika sociala maktrelationer, och hur olika åldersgrupper differentiellt reagerar på och kollektivt reproducerar auktoritetssystem, expertis (sanning), ideologier, karriärvägar och arbetsrelaterade identiteter. Vi tror att ett projekt inom detta område oundvikligen kommer att kretsa kring förhållandet mellan människors arbetsliv och bredare sociala och kulturella strukturer. 

Kunskapssociologi: teoretisk och empirisk forskning om historiska och globala ämnen såsom det globala kunskapssystemet, kunskapssamhällen och kunskapspolitik, discipliner, sociologins (eller samhällsvetenskapernas) historia, förändringar inom universitetssektorn; eller mikrostudier som kunskapsarbetares liv, karriärvägar och hur yrkesmässiga och disciplinära identiteter formas/upprätthålls. Empiriskt arbete inom detta område kan vara kvantitativt eller kvalitativt och eventuellt innefatta en eller flera fallstudier. Vi tror att oavsett vilken inriktning som kandidaten valt för den empiriska studien så kommer projektet sannolikt att undersöka sambandet mellan kunskap och sociohistorisk förändring.

Kunskapssociologi och hälsa: medicinska, hälsorelaterade och vetenskapliga kunskaper kan ses som grenar inom kunskapssociologins större fält och behandlar frågor såsom hur sjukdomar och tillstånd diagnostiseras; hur medicinska kategorier skapas; vilka aktörer som har makt eller befogenhet att skapa eller modifiera eller använda dessa kategorier; skillnader mellan ortodox, legitim kunskap och andra former av kunskap; kunskapsutmaningar (t.ex. vaccinmotstånd eller kampanjer mot privatisering av hälso- och sjukvård); och effekterna för individer och grupper av olika typer av kunskap inom hälsa och medicin.

Vi värdesätter även andra projekt som är relevanta för kunskapssociologi.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 6).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller; fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, Kap 6).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i sociologi har den som fullgjort kursfordringar i sociologi om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng från kurs på avancerad nivå, innefattade ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild vikt kommer att läggas vid kvaliteten hos självständiga skriftliga arbeten av forskningskaraktär. Stor vikt kommer att läggas vid forskningsplanens innehåll och struktur, där den sökande beskriver den planerade doktorsavhandlingen, samt dess relevans för de forskningsområden som beskrivs ovan. Stor vikt kommer också att läggas vid i vilken utsträckning den sökande avser att vara fysiskt närvarande och delta i forskningsmiljön. Viss vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som sociala färdigheter, ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.

Antagning

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Anställning

Doktorandanställningen omfattar 4-års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. Doktoranden förväntas arbetar självständigt och vara beredd att bidra till forskningsmiljön och ämnets verksamhet. Utöver forskning kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning (i den mån doktorandens språkkunskaper gör det möjligt) eller administrativa uppgifter, dock inte mer än 20 % av arbetstiden. Anställningen förlängs i enlighet med omfattningen av undervisning/institutionstjänstgöring. Doktoranden förväntas vara baserad vid Karlstads universitet och aktivt delta i verksamheten vid ämnet.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget, enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Övrigt Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Den sökande ska inkludera dokument som verifierar behörighet och underlättar bedömningen av kvalifikationer. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökandeansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast vid sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska vara på engelska och innehålla;

 • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
 • Kopia av magister- eller masteruppsats and andra publikationer (max. 2 st)
 • Ett personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
 • Forskningsplan omfattande max. 2 500 ord
 • Övriga handlingar som den sökande vill hänvisa till
 • Två referenser eller rekommendationsbrev.

Obs! Alla ansökningar måste vara skrivna på engelska. Dokument som den sökande hänvisar till (dvs. uppsatser, intyg, publikationer etc.) ska vara på engelska eller svenska.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress;

Karlstads universitet
HR-avdelningen Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-06-05 

Ange ref.nr: REK 2022/48

Välkommen med din ansökan!

Mer information om att arbeta som forskarstuderande/doktorand vid Karlstads universitet finns här: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/att-forska-vid-karlstads-universitet/om-vara

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/48
Kontakt
 • Andreas Henriksson, 054-7002388,andreas.henriksson@kau.se
 • Fredrik Hjärthag, 054-7002270,fredrik.hjarthag@kau.se
 • Fran Collyer, 054-7001684,fran.collyer@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-04-06
Sista ansökningsdag 2022-06-05

Wróć do ofert pracy