Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vi söker nu en doktorand i socialt arbete med avslutning licentiatexamen, med inriktning på forskning som rör kuratorns arbete inom hälso- och sjukvård. Utlysningen vänder sig till yrkesverksamma kuratorer inom Region Värmland.

Beskrivning
Karlstads universitet söker i samarbete med Region Värmland en doktorand i socialt arbete med avslutning licentiatexamen. Utlysningen vänder sig till yrkesverksamma hälso- och sjukvårdskuratorer inom Region Värmland. Forskarstudiernas inriktning följer regionens utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland och är inriktade på fem angelägna forskningsområden; hälsofrämjande levnadsvanor, psykisk ohälsa, jämlik hälsa - sårbara grupper, långvariga sjukdomar - multisjuklighet och vårdnivåer och vårdformer. Läs mer om Region Värmlands prioriterade områden här. Framtidens hälso- och sjukvård - Region Värmland (regionvarmland.se).  

Studierna bedrivs på halvfart under fyra år och doktoranden behåller sin anställning i Region Värmland där doktoranden fortsätter att arbeta upp till den tjänstgöringsnivå som är aktuell. Anställning avseende forskarstudierna sker vid Karlstads universitet, institutionen för sociala och psykologiska studier, inom ämnet socialt arbete.

Vid ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett socionomprogram med ca 350 studenter. Vid ämnet arbetar ca 25 personer med forskning, utbildning och externa kontakter.  Forskningen i socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs inom tre områden; Kritiska välfärdsstudier, Studier om hälsa och social utsatthet på individ- och gruppnivå samt Tillämpade välfärdsstudier. Vid institutionen finns även Forum för våldsstudier och våldsprevention, samt forsknings- och utvecklingsenheten FoU Välfärd Värmland som utgör en centrumbildning vid Karlstads universitet. Läs mer om ämnets forskning på: https://www.kau.se/socialt-arbete/forskning/forskning-i-socialt-arbete

Som doktorand kommer du att bedriva din forskning inom inriktningen Tillämpade välfärdsstudier, med syftet att bidra till kunskapsbaserat socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård. Forskningsprojekten inom Tillämpade välfärdsstudier utgår från verksamheters och brukares behov och ska vara till nytta för praktiken i närtid.

Läs mer på: https://www.kau.se/socialt-arbete/forskning/tillampade-valfardsstudier

Det är möjligt och även önskvärt att du som forskarstuderande deltar i en av Karlstads universitets forskarskolor för doktorander; Forskarskolan om hållbar samhällsförändring eller Forskarskolan Hälsa.  Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet:  https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva

Behörighet och urval
Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande och särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 6 kap).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 120 högskolepoäng i socialt arbete eller annat närliggande ämne, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Av betydelse för anställningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån sökandes tidigare resultat med betoning på kvaliteten i självständiga skriftliga  arbeten av forsknings- och utredningskaraktär på avancerad nivå eller inom verksamhetsutveckling, samt kvaliteten på muntlig framställan. Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator är meriterande men inget krav. Den sökande bör ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Särskild vikt läggs vid bifogad forskningsplan över det tilltänkta forskningsområdet som rör kuratorns arbete inom hälso- och sjukvård och med koppling till något av något av Region Värmlands prioriterade områden.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att samarbeta inom ramen för verksamhetsnära projekt.

Anställningen
Anställningen som doktorand är vid Karlstads universitet. Forskarutbildningen omfattar fyra års halvtidsstudier, (50 % av heltid), och avslutas med en filosofie licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng. Bestämmelser om utbildningen finns i 7 kap. i Högskoleförordningen. Som forskarstuderande bör du ha förmåga att arbeta självständigt, samt vara intresserad av att delta aktivt i ämnets arbete.

Den forskarstuderande förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats för forskarstudierna och förväntas bidra aktivt i forskningsmiljön på ämnet liksom vid Centrum för klinisk forskning vid Region Värmland.

Lönen för doktorandanställning följer den av Karlstads universitets fastställda lönestegen som gäller för doktorander. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas de dokument som den sökande vill åberopa för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. 

Följande handlingar skall bifogas:

 • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
 • Kopia av examensarbete och andra publikationer
 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
 • Förslag till forskningsplan som rör kuratorns arbete inom hälso- och sjukvård och med koppling till något av något av Region Värmlands prioriterade områden.(4-5 sidor) samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-08-16
Ange dnr. REK 2021/126
Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/126
Kontakt
 • Fredrik Hjärthag, +46 54 700 2270
 • Maria Larsson EH Larsson, Forskn o utb chef RV, 010-8316480
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-06-07
Sista ansökningsdag 2021-08-16

Wróć do ofert pracy