Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap/IPS

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier söker i samarbete med forskningscentret CSD och religionsvetenskap vid KAU en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot religionsdidaktik. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat kunskapsområde som behandlar praktiknära frågor och fenomen som är centrala i pedagogiskt arbete. Hit hör elevers och lärares arbete och barns och ungas socialisation och lärande i och utanför skolan och andra utbildningsinstitutioner. Via institutionens webbsida kan du läsa mer om vår forskning här.

Den religionsvetenskapliga forskningen vid KAU har en stark betoning på samtida levd religion, samhällsrelevans och fältstudier och studerar religion lokalt, nationellt och internationellt med särskilt fokus på Indien. Du kan läsa mer här. Forskning vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) utmärks av att den har ett ämnesdidaktiskt fokus meden nära koppling mellan teori och praktik samt av att forskningen ofta sker i nära samverkan med skolverksamhet och lärarutbildning. Du kan läsa mer om CSD:s verksamhet här.

Religionsdidaktik studerar hur religion lärs ut och studeras i olika sammanhang, och behöver grunda sig i ämnesdidaktisk teori och metod liksom i gedigen kunskap om religion och det metodologiska och teoretiska studiet av religion. Den aktuella tjänsten ska fokusera på religionsdidaktisk forskning med relevans för skolans religionsundervisning. Forskningsplanen som ansökan ska inkludera bör relatera till CSD:s strategiska plan (som du hittar här) för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen och kunskapsbasen för skolans religionsdidaktik.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 högskolepoäng vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Den aktuella tjänsten är lokalmässigt placerad på CSD och Institutionen för kultur och samhällsvetenskap. Efter överenskommelse kan det bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen, inom eller utom landet. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken. Om du saknar lärarexamen ska du ange i ansökan vad du åberopar som motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

Sökande bedöms utifrån studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos examensarbeten och andra publiceringar, forskningsplan, språkfärdighet samt avsikten att närvara och delta i forskningsmiljön. Särskilt stor vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt. Forskningsplanen på ca 1000-2500 ord ska beskriva det tänkta avhandlingsprojektet och dess forskningsområde, teori och metod, och hur det anknyter till ovan angivna forskningsinriktning. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Meriterande är studier på avancerad nivå med inriktning mot religionsvetenskapliga och/eller religionshistoriska studier.

Arbetet som doktorand i pedagogiskt arbete innebär även en aktiv medverkan forsknings- och seminariemiljöer. Du bör vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.  Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,

- en meritförteckning (CV),

- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,

- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,

- om det är aktuellt, kopior av publikationer samt intyg av andra meriter,

- En kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord) som beskriver det tänkta avhandlingsprojekt, dess forskningsområde, teori och metod.

- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-avdelningen

Kadrije Rama

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-06-04

Ange referensnummer: REK2023/95

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/95
Kontakt
  • Annelie Andersen, 0733017501
  • Kenneth Nordgren, +46547001427
  • Kadrije Rama, 0761-353295
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-04-17
Sista ansökningsdag 2023-06-04

Tillbaka till lediga jobb