Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Vi söker nu en klinisk lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet med placering på universitetet och i Region Värmland.

Är du intresserad av en anställning där såväl forskningstid som klinisk placering ingår?

Integrera forskning i klinik för att utveckla framtidens hälso-och sjukvård. Du har nu möjlighet att få det bästa av två världar i en kombination av placering vid Karlstads Universitetet samt i Region Värmland.

Region Värmland

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8 000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Institutionen för hälsovetenskaper

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns Institutionen för hälsovetenskaper med tre ämnen; Omvårdnad, Oral hälsa och Folkhälsovetenskap. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Här kan du läsa mer om ämnet omvårdnad.

Karlstads universitet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället. Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer här: Jobba hos oss

Beskrivning

Anställningen som klinisk lektor i omvårdnad är en del av ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Som anställd har du din anställning vid Karlstads universitet och har under de första fyra åren också en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning  inom omvårdnad, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är under de fyra första åren tidsfördelad motsvarande 40 % klinisk forskning, 30 % klinisk verksamhet inom lämplig verksamhet i Region Värmland och 30 % utbildning vid Karlstads universitet.

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och oral hälsa. Tillsammans med institutionens övriga hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Samverkan med omgivande samhälle är en viktig del i arbetet och lokalt finns en stark samverkan med Region Värmland och Värmlands kommuner. På ämnet omvårdnad pågår ett strategiskt kompetensutvecklingsarbete då vi står i ett generationsskifte. Roll som handledare för doktorander kan bli aktuellt. Här finns möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer, omgivande samhälle regionalt, nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, bedriva klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bedriva klinisk forskning, bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt verka för klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (framförallt inom VFU), undervisa och handleda medarbetare och studenter,  bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handleda och examinera examensarbeten. I det kliniska uppdraget är du kliniskt verksam och har patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingår i ledningsgrupp och deltar i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

Behörighetskrav

För anställningen krävs doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande och sjuksköterskeexamen. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt förmågan att samverka med omgivande samhälle. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år. Goda kunskaper i svenska är nödvändigt för att kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård samt för att kunna undervisa på svenska då undervisningsspråket på grundnivå och avancerad nivå är svenska. För tillsvidareanställning vid Karlstads universitet krävs i normalfallet även goda kunskaper i engelska. Saknas denna kunskap kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till: Anställningsordningen

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer att läggas vid:

 • den sökandes vetenskapliga förmåga, pedagogiska förmåga samt kliniska kompetens. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Lika vikt kommer att läggas vid vetenskaplig förmåga, pedagogisk förmåga och den kliniska kompetensen.

Stor vikt kommer att läggas vid:

 • den sökandes personliga egenskaper såsom lyhördhet, samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, patienter och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.
 • förmågan att självständigt och målinriktat driva arbete framåt samt slutföra åtaganden.

Meriterande är:

 • specialistsjuksköterskeexamen
 • erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare.

Vikt läggs vid:

 • förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning.
 • god administrativ kompetens
 • god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har ett brett internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till: Anställningsordningen

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De första fyra åren ingår placering på deltid i Region Värmland. Efter fyra år övergår anställningen till universitetslektor med placeringen på Karlstads universitet. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Ansvarig chef på Karlstads universitet genomför årligen medarbetarsamtal och har det övergripande medarbetaransvaret. Årlig uppföljning kring uppdragets progression kommer att genomföras tillsammans med FoU-chef och enhetschef på Region Värmland och ansvarig prefekt/proprefekt vid Karlstads universitet.

Ansökan

Ansökan ska styrkas med giltig yrkeslegitimation och intyg på klinisk erfarenhet. Vid eventuell anställning kommer information från belastningsregistret att hämtas.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • kopia på sjuksköterskeexamens samt eventuell specialistsjuksköterskeexamen
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Johanna Bjerre
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-05-02                        

Ange referensnr: REK2023/32

Kontaktpersoner:

Region Värmland: Petra Lundgren, områdeschef Vårdkvalitet, 010-83 164 92

Karlstads universitet: Kaisa Bjuresäter, proprefekt, 073-054 9352

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/32
Kontakt
 • Kaisa Bjuresäter, +46547002340
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb