Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda skickliga instrumentlärare med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. Våren 2020 kom resultatet av den kvalitetsgranskning UKÄ genomfört av bland annat Musiklärarutbildningen vid MHI. Det sammantagna omdömet var att utbildningen som helhet har hög kvalitet. Här följer några citat ur granskningen:

"Kopplingen mellan forskning och utbildning bedöms som god, och som en styrka vill bedömargruppen särskilt lyfta fram det nära samarbetet mellan teori och praktik som pågår i utbildningen där utrymme ges för både konstnärliga och pedagogiska inslag". (UKÄ)

"Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete uppfylls i utbildningen och anses av bedömarna hålla hög kvalitet. Bedömargruppen anser att utbildningens goda struktur med tydliga upplägg som erbjuder både bredd och djup, tydlig progression och möjligheter för studenterna att kombinera kurser med varandra, bidrar till detta. Alla bedömda självständiga arbeten visar dessutom hög måluppfyllelse. Att studenterna möter musikdidaktisk och pedagogisk litteratur samt forskning inom både ämnesdidaktiska kurser och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ser bedömargruppen som särskilt positivt". (UKÄ)

MHI och Karlstads universitet har numera även rätt att utfärda konstnärlig examen på masternivå. Programmet Konstnärlig master musiker kommer att starta hösten 2023. Programmet Konstnärlig kandidat musiker startade ht 2016 och Musikproduktionsprogrammet startade ht 2018. MHI är med andra ord inne i en stark utvecklingsperiod.

Musikpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som fokuserar på alla former av kunskapsutveckling och lärande i musik, där olika sociala, kulturella och didaktiska dimensioner av lärande tas i beaktande. Ämnesområdet har bäring på undervisning och utbildning och utgör således en viktig grund för de utbildningar som nu finns på musikhögskolan. Den forskning som på MHI bedrivs inom det musikpedagogiska området har framförallt fokus på gestaltande och didaktiska perspektiv på lärande, utveckling och bedömning inom ämnet musik. Forskningen är ofta praktiknära med fokus på lärares förhållningssätt till dessa aspekter liksom på elevers och studenters processer kopplat till detsamma. Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet har riktat forskningsmedel för uppbyggnad av den musikdidaktiska forskningen och för att utveckla samverkan med den nationellt ledande forskning som vid universitet bedrivs inom ämnesdidaktik.

Vi söker en professor i musikpedagogik, med placering på Musikhögskolan Ingesund. Läs mer på vår hemsida: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att utveckla en forskarutbildning med inriktning musikpedagogik. Den egna forskningen är en viktig del av den kvalitetsutveckling som Musiklärarprogrammet ständigt genomgår. Den sökande förväntas även aktivt delta i och stärka institutionens och universitetets utveckling av den pedagogiskt/didaktiska och forskningsinriktade verksamheten samt samverka med det omgivande samhället. Vidare ingår handledning och examination av självständiga arbeten samt undervisning i Musiklärarprogrammet.

Huvuddelen av arbetet är förlagt till Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor i musikpedagogik är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Både den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att kvaliteten kan bedömas. Egen konstnärlig verksamhet inom området är meriterande. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och förmåga att undervisa på engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. En professor ska dessutom ha genomfört handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

Bedömningsgrunder

Prövningen av såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet ska ägnas lika stor omsorg.

Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan visa pedagogisk skicklighet gällande undervisning samt visad vetenskaplig skicklighet gällande forskning inom det musikpedagogiska kunskapsområdet. Självständiga forskningsinsatser ska vara på en hög nivå och överstiga vad som krävs för docentkompetens.

Av särskild vikt är erfarenhet av undervisning på forskarutbildning, masterutbildning eller annan musikutbildning på avancerad nivå.

Av särskild vikt är också erfarenhet av handledning på forskarutbildning samt examination och handledning av självständiga arbeten på avancerad nivå i musikutbildning.

Av särskild vikt är att den sökande har förmåga att informera om och aktivt bedriva forskning, har erfarenhet av att ansöka om externa forskningsmedel, medverkar i nationella och internationella forskarnätverk samt har erfarenhet av uppdrag som sakkunnig i olika forskningssammanhang.

Av stor vikt är erfarenhet av undervisning med barn och ungdomar i musik på olika nivåer.

Av stor vikt är en god organisatorisk förmåga vad gäller planering och administration av olika arbetsuppgifter samt förmåga till flexibilitet, ansvar och initiativtagande.

Av vikt är även god förmåga att samverka med kollegor och omgivande forskarnätverk.

Meriterande är musiklärarexamen och även erfarenhet av eget musikutövande.

Karlstads universitet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning som finns tillgänglig på vår webb: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor

Anställningen är tillsvidare med omfattning 100%. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

•cv
•personligt brev
• fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
• intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande
kunskaper
• fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
• redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
• planer för framtida verksamhet
• redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
• publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
• intyg över språkkunskaper
• kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
• högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex
läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
• två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 6 mars 2023

Ange referensnr: REK 2023/13

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/13
Kontakt
  • Göran Lindskog, prefekt, 0732702843
  • Ragnhild Sandberg Jurström, docent, 073-1137662
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-03-06

Tilbake til ledige stillinger