Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Licentiandplatsen är huvudsakligen knuten till ett externfinansierat projekt hos Centrum för personsäkerhet (CPS, www.kau.se/cps), som är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Karlstads universitet vars forskning fokuserar samhällets hantering av personrisker. Licentiandplatsen inrättas i forskarutbildningsämnet risk- och miljöstudier (https://www.kau.se/risk-och-miljostudier). Risk- och miljöstudier, där anställningen kommer ha sin organisatoriska hemvist, utgör en tvärvetenskaplig ämnesmiljö bestående av forskare och lärare i riskhantering och miljövetenskap med fokus på hantering och analys av komplexa samhällsutmaningar.

Det för anställningen aktuella projektet heter Mot en evidensbaserad policy för aktivt och hälsosamt åldrande: Implementeringsprocesser, effekter och kostnadseffektivitet i samband med kommunala broddutdelningsprogram. Projektet, som pågår mellan september 2018-2021, innefattar en omfattande utvärderingsstudie av kommunala broddutdelningsprogram, där allt från kvalitativa aspekter rörande äldres upplevelser av dessa program till programmens effekt och kostnadseffektivitet gällande fallskador i trafikmiljö kommer att undersökas. För mer information om projektet, inklusive detaljerad projektplan, se projektets webbplats. Licentiandplatsen är primärt inriktad mot de kvantitativa delstudierna av projektet, som innefattar en utvärderingsstudie om den genomsnittliga effekten av kommunala broddutdelningsprogram, samt en ekonomisk utvärdering.

Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Anställningen är tidsbegränsad till två och ett halvt år.

Arbetsuppgifter
Anställningens huvudfokus är forskarutbildning (80%) men innehåller också undervisnings- och administrativa uppgifter på upp till 20%. Information om studier på forskarnivå finns på universitetets hemsida: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva. Lönenivån följer lokala bestämmelser.

Behörighetskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, 6 kap.).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Risk- och miljöstudier har den som avlagt magisterexamen, eller motsvarande, med relevans för ämnet risk- och miljöstudier.

Den kandidat som erbjuds den aktuella platsen i forskarutbildningen blir också erbjuden anställningen.

Bedömningsgrunder
Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Dokumenterad erfarenhet av studier med inriktning personriskhantering eller folkhälsa är meriterande. Även erfarenhet av arbete med äldresäkerhet, fallskador eller utvärdering vägs in i beslutet. Till ansökan ska en forskningsskiss på max 2 A4-sidor bifogas där den sökande beskriver en forskningsdesign som visar hur licentiandprojektet skulle kunna bedrivas med hänsyn till det övergripande projektets mål. Forskningsplanen behöver inte vara detaljerad men ska beskriva grundläggande forskningsfrågor och ge förslag på studiedesign(er) och inriktning. Utgå gärna från den detaljerade forskningsplanen som finns på projektets hemsida (se ovan). Egna förslag på forskningsupplägg välkomnas också. Forskningsplanen är inte bindande utan bestäms, för den framgångsrika kandidaten, i samråd med handledare. Den sökande som erbjuds plats i forskarutbildningen erbjuds också anställningen.

Ansökan
Ansökan sker via webbformulär och bilagor kan laddas upp:

  • Ett verifierat CV
  • Kopior av relevanta publikationer/uppsatser
  • En forskningsskiss
  • Kopior av relevanta betyg, diplom, certifikat och rekommendationsbrev

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2018/209):

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/209
Kontakt
  • Johanna Gustavsson, universitetsadjunkt, 054-700 25 22, johanna.gustavsson@kau.se
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-11-15
Sista ansökningsdag 2018-12-15

Tilbake til ledige stillinger