Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i pedagogiskt arbete med en specialpedagogisk inriktning vid institutionen för pedagogiska studier. Forskarutbildningen i ämnet pedagogiskt arbete är en av universitetets största och omfattar 40-talet forskarstuderande. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som behandlar frågor med relevans för skolan och andra utbildningsformer. Inom ämnet ryms både pedagogiska, allmändidaktiska och specialpedagogiska frågor. Elevers och lärares arbete och barns och ungas socialisation och lärande liksom praktiknära frågor som är centrala i pedagogiskt arbete hör hit.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplan, kunskaper i svenska och engelska samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. I forskningsplanen redogör du för ditt tänka avhandlingsprojekt som exempelvis kan inriktas mot:

Specialpedagogiska behov och stödinsatser relaterat till genus, etnicitet och/eller socioekonomiska faktorer Barns och elevers funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter i förskole- och skolkontext Elevers utvecklingsvägar och skolerfarenheter i anpassad grund- och gymnasieskola Inkludering och likvärdighet relaterat till samhällets och skolans digitalisering Skriv- och läsutveckling ur inkluderande och förebyggande perspektiv

Därutöver ser vi att sökande har en förmåga att strukturera sitt arbete och har sådana personliga egenskaper som självständighet och uthållighet.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

 

Ansökan ska innehålla alla meriter du önskar åberopa och skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande;
- ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,

- en meritförteckning (CV),

- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,

- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,

- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,

- en kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord),  

- eventuellt rekommendationsbrev, samt
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-administratör

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-08-15

Ange referensnummer: REK 2024/132.


För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.
Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/132
Kontakt
  • Björn Eliasson, +46547002406, bjorn.eliasson@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714, thomas.bragefors@kau.se
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434, denita.gustavsson@kau.se
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb