Karlstads universitet / Institutionen för språk, litteratur & interkultur

Beskrivning

Forskningen i svenska språket vid Örebro universitet handlar om att kritiskt granska och öka vår förståelse för text och tal i olika sammanhang, ofta i arbetsliv och skola. Forskningen är särskilt stark inom multimodal text-, genre- och diskursanalys samt literacy- och skrivforskning, inte minst ur språkdidaktiska perspektiv. Forskningen organiseras i tre forskargrupper: Multimodal kommunikation (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g406), Undervisning, lärande, humaniora (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g412) och Humanistiska hållbarhetsstudier (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g413).

Forskningen i svenska språket vid Karlstads universitet sker inom dialektstudier, diskursanalys, grammatik, korpusstudier, språkhistoria, språksociologi och textanalys. Samarbeten finns med forskare i andra ämnen, både på Karlstads universitet och med andra universitet. Flera av forskarna är knutna till Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL): https://www.kau.se/csl.

Den sökande bör i vid bemärkelse orientera sitt avhandlingsprojekt (se forskningsplan under Ansökan nedan) mot verksamheten i en av forskargrupperna vid Örebro universitet och mot något av forskningsområdena i svenska språket vid Karlstads universitet: dialektstudier, diskursanalys, grammatik, korpusstudier, språkhistoria, språksociologi och textanalys.

Arbetsuppgifter

Som doktorand är du anställd med lön och ägnar dig främst åt din forskarutbildning som omfattar 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Du kan efter överenskommelse delta i undervisning och administration, något som kallas institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid och förlänger doktoradanställningen.

Du anställs vid Karlstads universitet, men antas som doktorand i ämnet Humanistiska studier med inriktning mot svenska språket vid Örebro universitet. Du har Karlstads universitet som arbetsplats och bidrar alltså aktivt till forsknings­miljön i ämnet och vid institutionen för språk, litteratur och interkultur i stort. Du deltar också aktivt i forsknings­miljön och i forskargrupperna inom humanistiska studier vid Örebro universitet genom att bland annat delta i seminarier och kurser i Örebro.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har du om du har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7 § 39)

Särskild behörighet

Du uppfyller kraven på särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet

 • om du i din högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i svenska språket eller
 • om du har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning svenska språket eller
 • om du inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning

Antagning sker i forskarutbildningsämnet humanistiska studier med inriktning svenska språket vid Örebro universitet (länk till allmän studieplan: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/allman-studieplan-humanistiska-studier_beslut-2022-04-21.pdf

Urval bland behöriga sökanden görs med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser, examensarbeten och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in, samt utifrån projekt­beskrivningen avseende det planerade avhandlingsprojektet.

Bedömningen av de sökande görs även utifrån kvalitet, självständighet, progression och relevans i projektbeskrivningen, uppsatser, examensarbeten och andra självständiga vetenskapliga arbeten.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet erbjuds du en anställning som doktorand vid Karlstads universitet (Högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutions­tjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg (lönesättning i doktorandanställning). Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Antagning sker i forskarutbildningsämnet humanistiska studier med inriktning svenska språket vid Örebro universitet, vilket innebär att dina personuppgifter kommer att överföras till Örebro universitet.

Ansökan

Ansökan till doktorandanställning i Humanistiska studier med inriktning mot svenska språket görs via Karlstads universitets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsatser, examensarbete, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • projektbeskrivning med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5–10 sidor),
 • eventuellt rekommendationsbrev
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

 

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-06-09

Ange referensnummer: REK 2024/103.

 

För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet och Örebro universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av

 • Andreas Nyström, prefekt Karlstads universitet, andreas.nystrom@kau.se, 076-004 48 98
 • Anders Björkvall, professor i svenska vid Örebro universitet och ansvarig för forskarutbildningen, anders.bjorkvall@oru.se, 019-303 924
 • Henrik Rahm, professor i svenska språket vid Karlstads universitet, henrik.rahm@kau.se, 070-828 48 69
 • Denny Jansson, doktorand i svenska språket vid Örebro och Karlstads universitet, denny.jansson@kau.se, 073-301 95 07
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök.
Löneform Månadslön, lokalt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/103
Kontakt
 • Andreas Nyström, prefekt, 076-0044898, andreas.nystrom@kau.se
 • Anders Björkvall, professor, 019-303924, anders.bjorkvall@oru.se
 • Henrik Rahm, professor, 070-8284869, henrik.rahm@kau.se
 • Denny Jansson, doktorand, 073-3019507, denny.jansson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714, thomas.bragefors@kau.se
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434, denita.gustavsson@kau.se
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb