Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör Institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 18 doktorander. Vid ämnet bedrivs huvudsakligen forskning inom ekologi och biologididaktik. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research, https://www.kau.se/en/smeer). Forskargruppen Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap. NRRV spelar en central roll i biologins forskning och riktar sig framförallt mot hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, interaktioner mellan akvatiska och terrestra miljöer, födovävar, vinterekologi under globala klimatförändringar, landskapsekologi, invasiva arter, ekologisk modellering, hotade fisk- och evertebratarter, miljövård, och socio-ekologisk forskning (https://www.kau.se/nrrv). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Vi söker en lektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi gärna med fokus på växter och vegetation i ett forskningsområde som kompletterar den forskning som bedrivs inom NRRV vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi ingår undervisning och forskning. Arbetsuppgifterna inom undervisning omfattar främst undervisning på våra biologikurser på grundnivå, inom fördjupningskurser samt relevanta kurser på mastersnivå som t.ex. naturvårdsbiologi, evolutionsbiologi och landskapsekologi. Ytterligare undervisning inom lärarutbildning eller andra kurser inom biologiprogrammet kan komma i fråga.

I anställningen ingår också egen forskning som förväntas att komplettera den forskning som idag bedrivs inom biologiämnet, samt att handleda framtida doktorander inom ämnesområdet. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med forskare inom forskargruppen ”Naturresurs rinnande vatten”. Möjlighet finns också att samarbeta med den didaktiska forskargruppen SMEER.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi med inriktning landskapsekologi, alternativt har motsvarande

vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, genomför en plan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande till anställningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att vägas lika mycket. Bedömningen skall baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4.

Särskild vikt kommer att fästas vid:

 • omfattande och dokumenterad forskningsskicklighet med specialisering mot landskapsekologi, gärna med fokus på växter och vegetation.
 • omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Stor vikt kommer att fästas vid:

 • framgång i att erhålla externa forskningsmedel, gärna av större dignitet.
 • kompetens inom geografiska informationssystem (GIS).
 • hur väl den sökandes forskning kompletterar forskargruppens befintliga forskningskompetens, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet.
 • förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras initiativ.
 • god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på svenska och engelska.

Vikt kommer att fästas vid:

 • erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
 • förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
 • omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.
 • handledarerfarenhet från forskarutbildning.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden och att din ansökan kan bortgallras.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning, om genomförd, alternativ redogörelse för motsvarande kunskaper, om sådana finns.
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • vetenskapliga publikationer, högst 10, samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-08-28

Ange referensnr: REK2022/162

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/162
Kontakt
 • Larry Greenberg, prefekt, +46547001543
 • Lutz Eckstein, Professor, +46547002278
Facklig företrädare
 • Mats Nilsson, SACO, 054-7002188
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-06-14
Sista ansökningsdag 2022-08-28

Terug naar vacatures