Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Är du intresserad av en anställning där såväl forskningstid som klinisk placering ingår?

Integrera forskning i klinik för att utveckla framtidens hälso-och sjukvård. Du har nu möjlighet att få det bästa av två världar i en kombination av placering vid universitetet samt i Region Värmland.

Region Värmland 
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktivoch konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård,regional utveckling och kollektivtrafik.

Institutionen för hälsovetenskaper

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns Institutionen för hälsovetenskaper som omfattas av ämnena omvårdnad, oral hälsa samt  folkhälsovetenskap. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå)  och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra:

Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vi söker nu två kliniska lektorer i omvårdnad vid Karlstads universitet  med placering på universitetet och i Region Värmland.

Beskrivning
Anställningarna är en del av ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Som anställd har du hela din anställning vid Karlstads universitet men har under de första fyra åren en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning  inom omvårdnad, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är  under de fyra första åren tidsplanerad med 40 % klinisk forskning i samverkan mellan universitetet och Region Värmland, 30 % kliniskt arbete inom lämplig verksamhet inom Region Värmland samt 30 % inom utbildning vid universitetet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, bedriva klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt verka för klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (inom VFU tillsammans med Regionen), undervisa och handleda medarbetare och studenter,  bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handledning av examensarbeten. Även andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på institution kan bli aktuellt. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. I det kliniska uppdraget har du patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingår i ledningsgrupp och deltar i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i omvårdnad är den som visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då klinisk placering ingår krävs dessutom att du är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med god klinisk erfarenhet. Därtill krävs goda kunskaper i det svenska språket för att sakligt kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
I prövningen och bedömningen kommer lika vikt läggas vid vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet och förmåga. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms  utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Den kliniska skickligheten bedöms utifrån förmågan att se en fördjupad helhet för patienten och vårdförloppet samt att kunna hantera och analysera komplexa vårdsituationer och kunna driva process- och omvårdnadsutveckling. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor, studenter och patienter.  Vikt läggs vid förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning och det är meriterande att ha erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare. Vi värdesätter slutligen god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom uppvisad god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De första fyra  åren ingår placering i Region Värmland på 50%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Efter fyra år som universitetslektor i omvårdnad med klinisk placering i Region Värmland till viss del övergår placeringen helt till Karlstads universitet

Ansvarig chef, prefekt, vid Karlstads universitet genomför regelbundna medarbetarsamtal och har det övergripande personalansvaret. Årlig uppföljning kring uppdragets progression kommer att genomföras gemensamt av forsknings- och utbildningschef, samt aktuell verksamhetschef vid Region Värmland tillsammans med prefekt vid Karlstads universitet.

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarandekunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • redogörelse för kunskaper i svenska
 • kopia på giltig yrkeslegitimation
 • intyg på klinisk erfarenhet
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Vid eventuell anställning kommer information från belastningsregistret hämtas.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-09-15                               

Ange referensnr: REK2021/130

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/130
Kontakt
 • Helene Hjalmarson prefekt universitetet, 054 700 2537 helene@kau.se
 • Maria Nicklasson Larsson, FOU-chef Region Värmland, maria.larsson8@regionvarmland.se, 072-468 49 40
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-06-24
Sista ansökningsdag 2021-09-15

Terug naar vacatures