Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällskunskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i informatik, inom området ”IKT för krisberedskap”, vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Vid informatikämnet har sedan flera år tillbaka bedrivits forskning och utveckling inom området, med fokus på digitalisering av krisledningsövningar.

Vår forskarutbildning sker delvis i samarbete med den nationella forskarskolan MIT – Management and IT och inom denna söker vi nu en doktorand som ska bedriva sin forskarutbildning inom kunskapsområdet IT-stöd i krislednings-/beredskapsarbete. Förslag på forskningsinriktning är att undersöka digitalisering av krisledningsövning och styrning av digitala krisledningsövningar. Den exakta inriktningen fastställs i samråd mellan doktorand och handledare.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen vid ämnet.
Denna doktorandanställning är medfinansierad av forskarskolan MIT – Management and IT, och doktoranden ska därför delta aktivt i MIT-nätverket vilket bland annat innefattar deltagande i två MIT-konferenser årligen, samt i doktorandkurser vid andra lärosäten som ingår i MIT-forskarskolan.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i informatik har den som har magisterexamen i huvudområdet informatik eller projektledning. Behörig är även den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Vid bedömning av ansökningarna kommer stor vikt tillmätas tidigare erfarenheter av att designa, anpassa och integrera informationssystem kopplat till organisationers aktuella behov och högst varierande resurser för övningsverksamhet. Detta kan innefatta att balansera behoven av (asynkron) flexibilitet respektive omedelbar (synkron) aktörssamverkan liksom att möta de pedagogiska utmaningarna som ett (kollaborativt) e-lärande innebär i krisövningssammanhang.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplan där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön.

Meriterande är vetenskapliga arbeten relevanta för inriktningen på denna anställning.

På grund av arbetet med lokala representanter och övningsdeltagare på båda sidor om den svensk-norska gränsen är goda språkkunskaper i svenska och norska meriterande.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, självständighet, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är exempelvis en tidigare eller nuvarande chef, handledare, lärare eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen om max en A4-sida
 • meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord)
 • eventuella rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan bifogas den digitala ansökan skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnummer: REK 2021/108

Sista ansökningsdag: 4 augusti 2021.

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/108
Kontakt
 • John Sören Pettersson, professor, ämnesföreträdare, 054-700 2553, john_soren.pettersson@kau.se
 • Monika Magnusson, universitetslektor, docent, 054-700 2170, monika.magnusson@kau.se
 • Martin Grimberg Löfgren, prefekt Handelshögskolan, 054-700 1975
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-08-04

Tillbaka till lediga jobb